Sveaskog

Positiv utveckling för Sveaskog

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 13:14 CEST

Sveaskogs skogsrörelse utvecklas positivt. Rörelseresultat, före värdeförändring skog, blev 169 (161) miljoner kronor för första kvartalet.

Kommentar av Sveaskogs vd Gunnar Olofsson:
- Sveaskogs avverkningskostnader minskar och närmar sig normala nivåer efter 2005 års stormarbete. Med en god efterfrågan och stigande priser på skogsråvaran utvecklas skogsrörelsen positivt.

- För att nå ökad effektivitet och lönsamhet utvecklar Sveaskog organisationen med en tydligare processinriktning i fem geografiska marknadsområden. Förändringen innebär att antalet anställda, främst bland tjänstemän, kan minskas med i storleksordningen 50 tjänster. Samtidigt investerar Sveaskog för ökad tillväxt i skogen och ökat värdeskapande i virkesaffären.

- Sveaskogs leveranser av biobränsle har fortsatt öka under 2005. Jämfört med motsvarande kvartal 2005 har Sveaskogs biobränsleleveranser under årets första kvartal ökat med 34%. Det beror dels på stigande efterfrågan, dels på att Sveaskog utvecklar produktionen av biobränsle.

- Resultatet från försäljningen av skogsfastigheter uppgick till 110 (20) miljoner kronor. Skillnaden jämfört med föregående år är att det under första kvartalet 2005 inte skedde några försäljningar i södra Sverige till följd av stormen Gudrun.

Delårsrapporten i sin helhet finns på www.sveaskog.se.

MSEK 1)
Kv 1 2006
Kv 1 2005

Nettoomsättning
1 544
1 480

Rörelseresultat före värdeförändring skog
169
161

Värdeförändring skog
139
-308

Rörelseresultat
308
-147

Resultat före skatt
230
-236

Periodens resultat, kvarvarande verksamheter
165
-170

Periodens resultat, avvecklad verksamhet
116
49

Periodens resultat
281
-121

Resultat per aktie, SEK
2,37
-1,03

Resultat per aktie, kvarvarande verksamheter, SEK
1,39
-1,431) Sveaskog tillämpar sedan 1 januari 2005 International Financial Reporting Standards, IFRS. Avvecklad verksamhet avser AssiDomän Cartonboard.

För mer information kontakta:
Gunnar Olofsson, vd Sveaskog, tel 08-655 91 74, 070-334 15 16
Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tel 08-655 91 06, 070-872 22 05