IGE International Gold Exploration AB

POSITIVA ANALYSSVAR BETRÄFFANDE OLSERUM

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 09:42 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42523

Sammanställning av analyssvaren från ett laboratorium i Vancouver, Kanada av den senaste kärnborrningskampanjen visar att förekomsten av sällsynta jordartsmetaller, REE (Rare Earth Elements) i Olserum väsentligt överstiger tidigare antaganden. Det indikerade tonnaget är 2,8 millioner ton. Dessutom finns ett antaget tonnage av 1,0 millioner ton.

Det mest positiva förklarar IGE;s VD Michael Nilsson är att halten REE-oxider nu är beräknade till 8,3 kg per ton att jämföras med tidigare antagna 4,5 kg per ton. Detta beror huvudsakligen på att halterna ökar mot djupet. I och med att fyndighetens djup ännu inte är begränsad finns ytterligare potential för projektet som nu går in i en intensiv kommersialiserings fas.

Borrningar har utförts i tre etapper och avslutades under senhösten 2005. De har utförts i profiler vinkelrätt mot mineraliseringens längdsträckning som har kunnat följas 600m i öst-västlig riktning. Bredden på zonen uppgår som mest till 100m. Avståndet mellan profilerna är 40m och i flertalet av dessa profiler har två hål borrats. Mineraltillgången är beräknad på 15st borrhål inom den östra delen av mineraliseringen som uppvisar högre halter och mäktighet än den västra delen. Fyndigheten utgörs av två parallella skivor som stupar brant mot norr. Dessa ligger 20-30m ifrån varandra och har en längdsträckning av 290 respektive 170m. Brytning i dagbrott kan bli aktuell ned till ca 50-100m djup.

Indikerad Mineraltillgång
Mineraltillgången har beräknats med följande avgränsningar;
· Mineraliseringens minsta mäktighet är 4m.
· Minsta halt 3 kg REE-oxid per ton.
· Ytteravgränsningarna är satta till halva profilavståndet, ca 20m, beräknat från sista mineraliserade profil.
Tonnage: 2,8 millioner ton
Densitet: 2,9 g/cm3
REE-oxider: totalt 23 226 ton motsvarande 8,3kg per ton
Totalt antal ton för respektive REE-oxid
Ce 7036, Pr 862, Dy 786, Sm 764, Er 456, Tb 137, Eu 22, Tm 64, Gd 767, Y 4670, Ho 160, Yb 400, La 2742, Nb 882, Nd 3282, Ga 123 och Sc 73.

Antagen Mineraltillgång
Utöver indikerat tonnage och halter har även en antagen mängd beräknats. I dessa beräkningar har begränsningen nedåt utökats med ca 30m vilket ungefär motsvarar halva avståndet mellan håldjupen i varje profil. Dessa beräkningar ökar den antagna mineraltillgången med ca 1 million ton till 3,8 millioner ton samtidigt som halterna av REE-oxider sannolikt stiger.

Anrikningsresultat
Ett anrikningstest av ett blandprov tagit från flera mineraliserade sektioner har utförts av MinPro i Stråssa. Med en enkel kombination av gravitation och magnetisk separation kan koncentrationen av REE-oxider ökas till 14 % motsvarande 140kg per ton.

För ytterligare information kontakta
Michael Nilsson +46 70 339 03 88, +46 8 20 46 09

Det tekniska underlaget i detta pressmeddelande har sammanställts av Göran Petersson- X Minerals AB som av SveMin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallprodukter i Sverige, är registrerad som 2Kvalificerad person" (QP).

IGE har som affärsidé att utveckla mineralfyndigheter. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge och Kenya. IGE är noterat på Oslo Börs sedan 1997 och på NGM börsen i Stockholm sedan maj 2005. Besök oss gärna på www.ige.se