Svensk Energi

Positiva steg vidareutvecklar den nordiska elmarknaden

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 15:35 CET

Elbranschen delar den positiva synen gällande konkurrensen på den nordiska elmarknaden som framkom i måndagens utredning från Energimarknadsinspektionen. Utredningen visar att konkurrensen och prisbildningen fungerar förhållandevis väl. Likaså att elmarknaden i Norden är ett föredöme för utvecklingen av regionala elmarknader i övriga Europa.

Per-Olof Granström, vice VD i Svensk Energi, säger i en kommentar att elmarknaden givetvis måste vidareutvecklas:

– Utredningen bekräftar i mångt och mycket branschens egen syn och pekar på vikten av bättre villkor för investeringar i ny elproduktion i Sverige. Detta är sedan länge en nyckelfaktor för en positiv utveckling. En harmonisering av villkoren med våra grannländer skulle gynna den svenska elkunden.

Vi är positiva till förslaget att granska konkurrensen ur ett gemensamt nordiskt perspektiv. Ett flertal utredningar, som kommer i dagarna, ger sammantaget ett stort antal steg mot t o m en nordisk slutkundsmarknad, säger Granström och fortsätter:

– Myndighetens aktiva vilja mot en allt mer gemensam nordisk elmarknad – med harmonisering, gemensamma regler och utbyggnad av överföringskapaciteten mellan länderna – gynnar marknadens funktion och kunderna.

Prisökningarna på sistone är till stor del ett resultat av den europeiska klimatpolitiken där EU valde handel med utsläppsrätter. Det är viktigt att inte låsa fast sig i nationella särlösningar på gemensamma europeiska och globala problem. Granström förklarar:

– Den politiska ambitionsnivån i klimatpolitiken har med handelssystemet med utsläppsrätter drivit upp elpriserna i alla Europas länder. I nästa steg har detta drabbat även elintensiv industri både i Sverige och ute i Europa. Den stora frågan är att ur ett europeiskt perspektiv lösa problemet med basindustrins konkurrenskraft gentemot omvärlden.


Ytterligare frågor:
Per-Olof Granström, vice VD, tel 08-677 28 97, mobil 070-519 00 11
Kalle Karlsson, informationschef, tel 08-677 28 18, mobil 073-301 73 68