Skogsindustrierna

Positivt att gynna biodrivmedel från skogen

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 17:11 CET

Skogsindustrierna välkomnar utredningen Fossiloberoende fordonsflottas (FFF) förslag att gynna produktion av avancerade biodrivmedel från skogsråvara och avfall. Skogsindustrin är den naturliga vidareförädlaren av skogsråvara och våra medlemmar kan på ett resurseffektivt
sätt producera biodrivmedel från skogen.

- Genom att på ett kostnadseffektivt sätt stödja investeringar i sådan produktion kan vi utnyttja skogsresursen, industrins rest- och biprodukter samt biobaserat avfall på ett effektivare sätt, säger Carina Håkansson VD för Skogsindustrierna.

Nya investeringar i biodrivmedelsproduktion kan också leda till ökad sysselsättning och minskat
importberoende av olja men utredningens förslag måste först noga analyseras med avseende på miljönytta, kostnad och påverkan på konkurrenskraft hos befintliga aktörer. 

Styrmedel behövs, men det är viktigt med välgjorda konsekvensanalyser. Det gäller till exempel den skatt på glesbygd som nämns i FFF-utredningen men som minskar mängden tillgänglig biomassa då det är en av vårt mest transportkostnadskänsliga godsslag.

Skogsindustrierna tror på ett transporteffektivt samhälle. Genom att öka vår sektors produktion, ökar vårt behov av transportarbete men också vårt bidrag till samhället genom arbetstillfällen och exportintäkter. För att samtidigt kunna nå branschens mål att minska klimatpåverkan från skogsindustrins transporter med 20 % till år 2020 måste branschen bli ännu mer effektiv. Skogsindustrierna anser att vi behöver utveckla alla transportslag och allt eftersom även byta drivmedel.

- Att tillåta mer effektiva fordon är en första åtgärd som vi kan införa redan idag. Med höjd
bruttovikt till 76 ton kan vi lasta mer och direkt minska utsläppen av koldioxid med omkring 10 %, säger Carina Håkansson.

För mer information kontakta:
Helena Sjögren, transportpolitisk rådgivare Skogsindustrierna, 072-585 7235
Lina Palm, energidirektör Skogsindustrierna, 070-397 14 49

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorerna inom organisationen Industriarbetsgivarna. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsnäringen sysselsätter nära 60 000 personer och exporterade för 138 miljarder kronor (2012). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org