Kävlinge kommun

Positivt bokslut för 2012

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 13:59 CET

Kävlinge kommuns resultat för 2012 uppgår till 45,2 miljoner vilket är något lägre än 2011 års resultat på 52,5 mkr. Kommunstyrelsen har under året ombudgeterat medel för utökat fastighetsunderhåll, asfaltering och satsning på digitalt visningsrum på biblioteket. 

– Fortsatt goda resultat i kommunens ekonomi gör det möjligt att genomföra planerade investeringar inom flera verksamhetsområden. Kommande år satsas det främst på skolbyggnader samt infrastruktur i form av VA-ledningar, vägar samt gång- och cykelvägar, säger kommunstyrelsens ordförande Pia Almström. För den kommande treårsperioden planeras för fortsatt höga investeringsnivåer på drygt 90 miljoner kronor per år.

– De flesta kommuner visar i år bättre resultat än budget, tack vare att vi har fått en återbetalning av sjukförsäkringspremier som vi tidigare har betalt in, så kallade AFA-pengar, säger Victoria Galbe, ekonomichef. Vi fick 18,8 miljoner kronor tillbaka och det, tillsammans med högre skatteintäkter än beräknat, gav ett positivt resultat trots att de ekonomiska resultaten från nämnderna totalt sett är lägre jämfört med tidigare år.

Lägre resultatnivåer de kommande åren
– Men vi kan inte räkna med samma goda resultat de kommande åren. Den finansiella oron i omvärlden innebär att tillväxttakten i skatteunderlagen försvagas de kommande åren. Om dessutom förslaget på ett nytt system för kostnadsutjämning antas av riksdagen kommer Kävlinge få lägre ersättningar, konstaterar Pia Almström.

Befolkningstillväxten beroende av nyproduktion
Befolkningstillväxten för 2012 ligger något lägre än tidigare år och tillväxttakten för kommande år beror till stor del på när den planerade nyproduktionen av bostäder sätter fart. Flera stora projekt ligger klara för exploatering. Bland dessa kan nämnas Kävlinge Östra Centrum, kvarteret trehörningen i Kävlinge och ridhustomten i Löddeköpinge.

Svagare resultat i nämnderna
Alla nämnder och verksamheter fick under 2012 full kompensation för ökade pris- och lönekostnader samt för ökad befolkning. Trots det visar kommunens två största nämnder, socialnämnden och bildningsnämnden negativa resultat för 2012 medan övriga nämnder visar ett överskott. 

De ökade kostnaderna för Bildningsnämnden beror framför allt på strukturomvandlingen av Frans Möllergymnasiet. Socialnämnden har under flera år byggt upp en ekonomisk reserv för att kunna öppna ett nytt äldreboende, Möllebackens äldreboende, som öppnade i januari 2012. Socialnämndens underskott förklaras av att de tidigare ekonomiska reserverna nu används för boendet samtidigt som kostnaderna ökat för ekonomiskt bistånd och institutionsplaceringar.

Fortsatt höga investeringsnivåer
Investeringarna för 2012 uppgår till 80,3 miljoner kronor. De enskilt största investeringarna var:

  • Färdigställande av tillbyggnad samt påbörjad ombyggnad av Ljungenskolan i Furulund
  • Gång- och cykelväg mellan Löddeköpinge och Barsebäck
  • Ombyggnad av Kvarngatan i Kävlinge
  • Förlängning av brygga, Barsebäcks saltsjöbad
  • Färdigställande av idrottshall på Korsbackaområdet
  • Ombyggnad av VA-ledningar

Kommunen köpte under året också tillbaka Festival Parks-området på Center Sydområdet. Återköpet öppnar för en fortsatt utveckling av handel och småföretagsamhet. Kommunen har även förvärvat fastigheter av strategisk karaktär i Kävlinge tätort.

Se sammanställning av bokslutet på www.kavlinge.se

Kontaktpersoner:
Carina Ingelsson, kommunstyrelsens vice ordförande, 0733-73 05 42
Victoria Galbe, ekonomi-och IT-chef, 046-73 91 65 

Kävlinge kommun har nära 30 000 invånare, och är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Här ryms det mesta - kuststräckor, fina golfbanor och sprittande fiskevatten finns inom Kävlinge kommuns gränser. Snabba kommunikationer, ett aktivt näringsliv och närheten till kultur och kommers gör Kävlinge till en kommun där både människor och företag frodas. Välkommen att upptäcka och utforska Kävlinge kommun!