Semcon

Positivt kassaflöde trots negativt resultat Kortversion Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 13:02 CET

Fjärde kvartalet
• Rörelsens intäkter uppgick till 539 Mkr (820)
• Rörelseresultatet uppgick till -91 Mkr (-36) vilket gav en rörelsemarginal på -16,9 % (-4,4)
• Resultatet har belastats med poster av engångskaraktär på -101 Mkr (-90), varav nedskrivning av goodwill och andelar i intresseföretag med 78 Mkr (-)
• Resultat efter skatt uppgick till -90 Mkr (-26)
• Resultat per aktie blev -4,97 kr (-1,45)
• Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 Mkr (33)

Januari - december
• Rörelsens intäkter uppgick till 2 281 Mkr (3 299)
• Rörelseresultatet uppgick till -241 Mkr (150) vilket gav en rörelsemarginal på -10,6 % (4,5)
• Resultatet har belastats med poster av engångskaraktär på -171 Mkr (-66), varav nedskrivning av goodwill och andelar i intresseföretag med 78 Mkr (-)
• Resultat efter skatt uppgick till -209 Mkr (92)
• Resultat per aktie blev -11,52 kr (5,14)
• Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 107 Mkr (138)
• Soliditeten uppgick till 30,5 % (33,6)


”2009 har varit ett år då lågkonjunkturen drabbade bolaget mycket hårt vilket resulterade i kraftigt minskade affärsvolymer, låg nyttjandegrad och ökad prispress. Kassaflödet har dock varit positivt till följd av en lägre rörelsekapitalbindning och koncernens soliditet är i nivå med de finansiella målen. Orderläget förväntas öka successivt under 2010 då vi ser en ökad aktivitet på marknaden genom bland annat fler offertförfrågningar inom såväl fordons-, energi- som industrisektorn.”

Kjell Nilsson, VD & koncernchef


Fjärde kvartalet
Under det fjärde kvartalet minskade rörelsens intäkter med 281 Mkr och uppgick till 539 Mkr (820). Den organiska tillväxten blev -34 %. Intäkterna från de svenska fordonskunderna har minskat med 205 Mkr.
Rörelseresultatet uppgick till -91 Mkr (-36) vilket gav en rörelsemarginal på -16,9 % (-4,4). Fortsatt låga affärsvolymer med en låg nyttjandegrad och prispress samt kostnader för vidtagna åtgärder har påverkat resultatet negativt. De minskade affärsvolymerna har medfört att personalneddragningar genomförts under fjärde kvartalet vilket berört 65 personer i Sverige och 10 personer i Tyskland. Till detta kommer en minskning med 70 personer i Brasilien som anställts av en kund.
I rörelseresultatet ingår kostnader avseende personalneddragningar på 23 Mkr, nedskrivning av goodwill på 72 Mkr samt nedskrivning av andelar i intresseföretag med 6 Mkr. Totalt belastas resultatet med poster av engångskaraktär på -101 Mkr (-90). Rörelseresultatet exkluderat dessa poster uppgick till 10 Mkr (54) vilket ger en rörelsemarginal på 1,9 % (6,6).
Finansnettot uppgick till -5 Mkr (-5). Resultatet före skatt uppgick till -96 Mkr (-41) och resultatet efter skatt uppgick till -90 Mkr (-26). Resultat per aktie blev -4,97 kr (-1,45).

Januari - december
Rörelsens intäkter under året uppgick till 2 281 Mkr (3 299) med en organisk tillväxt på -33 %. Försäljningsnedgången beror på minskade affärsvolymer till följd av lågkonjunkturen. Intäkterna från de svenska fordonskunderna har tillsammans minskat med 710 Mkr. Jämfört med 2008 har antalet anställda minskat med 708 personer vilket medför minskade kostnader på cirka 400 Mkr på årsbasis.
Rörelseresultatet uppgick till -241 Mkr (150) vilket gav en rörelsemarginal på -10,6 % (4,5). Totalt har personalneddragningar genomförts med cirka 520 personer, varav 440 personer i Sverige, 10 personer i Tyskland och 70 personer i Brasilien, vilket belastat rörelseresultatet med 82 Mkr. Rörelseresultatet har dessutom belastats med reservering för osäkra kundfordringar och nedskrivning av inventarier på 11 Mkr, nedskrivning av goodwill på 72 Mkr samt nedskrivning av andelar i intresseföretag med 6 Mkr. Rörelseresultatet exkluderat poster av engångskaraktär uppgick till -70 Mkr (216) vilket ger en rörelsemarginal på -3,1 % (6,5).
Finansnettot uppgick till -16 Mkr (-22). Resultatet före skatt uppgick till -257 Mkr (128). Årets skatteintäkter uppgick till 48 Mkr, vilket motsvarar 19 % av resultatet före skatt. Ej avdragsgilla nedskrivningar på goodwill och andelar i intresseföretag på
78 Mkr har påverkat den effektiva skatte-
satsen. Resultatet efter skatt uppgick till -209 Mkr (92) och resultat per aktie blev -11,52 kr (5,14).

Händelser under året

• Den 12 januari 2009 ökar antalet stamaktier i Semcon AB med 330 000 genom omvandling av företagets C-aktier. Efter omvandlingen uppgår antalet stamaktier till 18 112 534.
• Semcon anpassar verksamheten och gör neddragningar med 440 personer i Sverige, 10 personer i Tyskland och 70 personer i Brasilien.
• Semcon Project Management förvärvar under våren 2009 ett mindre tyskt bolag och stärker erbjudandet av tjänster inom projektledningsområdet i Europa.
• JCE offentliggör den 5 mars 2009 att bolaget efter köp av 115 583 aktier i Semcon har en ägarandel motsvarande 30 % och att gränsen för budplikt passerats. JCE erbjöd att betala 14 kronor kontant per aktie. Totalt förvärvades 92 510 aktier genom budet och JCE har därefter 30,5 % av aktierna i Semcon.
• Semcon satsar på offshore och öppnar ett nytt kontor i Lidköping. Femton specialister anställs med omfattande erfarenhet av internationella offshore projekt och kompetens inom utveckling av bostadsmoduler till oljeriggar.
• Semcon tecknar order på 50 Mkr gällande förstudie av tysk konceptbil med en mycket tuff kravspecifikation.
• Semcon samarbetar med Volvo Personvagnar, Vattenfall, ETC och Energimyndigheten för utveckling av plug-in hybrider.

Personal och organisation
Antal anställda den 31 december var 2 602
(3 310) varav 1 523 (2 050) i Sverige och 1 079 (1 260) utanför Sverige. Antal medarbetare i tjänst var 2 441 (3 113). Medelantal anställda uppgick till 2 791 (3 630). Inom respektive affärsområde var antalet anställda följande: Automotive R&D 1 468 (2 025), Design & Development 784 (869) och Informatic 350 (416).

Aktieutdelning
Enligt Semcons utdelningspolicy skall hänsyn tas till bland annat företagets finansiella ställning och kapitalbehov för fortsatt expansion. Med anledning av bolagets negativa resultat föreslår styrelsen att ingen aktieutdelning ska utgå (-).

Framtidsutsikter
Den långsiktiga trenden där marknadens krav på företag att ta fram fler produkter, modeller och varianter fortsätter, vilket innebär ökade affärsmöjligheter för koncernen. Orderläget förväntas öka successivt under 2010 då vi ser en ökad aktivitet på marknaden genom bland annat fler offertförfrågningar inom såväl fordons-, energi- som industrisektorn.
För mer information kontakta:
Anders Atterling, IR & PR manager, Semcon AB, +46 704 472 819