Swedish Meats

Positivt rörelseresultat under andra kvartalet och fortsatt bra resultatutveckling

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 14:52 CEST

Koncernens rörelseresultat, inklusive minoritetsandel, under andra kvartalet uppgår till +9 MSEK (-36 MSEK). Ackumulerat är rörelseresultatet +1 MSEK (-74 MSEK). Koncernen redovisar en positiv resultatutveckling för andra kvartalet trots en fortsatt svag lönsamhet i grismarknaden och en svag volymutveckling av styckade detaljer. Strukturåtgärder och kostnadsbesparingar har fått stort genomslag i resultatet och är huvudorsaken till resultatförbättringen jämfört med fjolåret.

- I dagsläget har vi en struktursituation i Sverige som gör det svårt att få upp priserna på en rimlig nivå. Det är en ond cirkel som måste brytas för att branschen ska kunna få en mer gynnsam utveckling. Trots dessa förutsättningar visar vi dock på en stabil resultatutveckling i huvudsak på grund av ett framgångsrikt arbete med kostnadsbesparingar, förklarar Peter Rasztar.

I månadsskiftet slöt koncernen ett avtal med Danish Crown avseende exportsamarbete. Det innebär att Danish Crown från den 1 oktober kommer att hantera all Swedish Meats köttexport förutom den export som sker under varumärket Scan. Det är en totallösning som kommer att förbättra ekonomin i hela exportaffären.

På konsumentmarknaden ser vi att våra senaste två stora lanseringar, nya smörgåsmaten och Må Gott, lever upp till förväntningarna. Under senare delen av året kommer vi att förstärka marknadssatsningarna för att ytterligare utveckla dessa koncept. Försäljningen av det breddade sortiment av grillprodukter har varit väldigt stark under den första delen av grillsäsongen.

Under våren har ett samarbetsavtal slutits med Axfood om att bli deras huvudleverantör av konsumentpackat kött. Leveranserna kommer att påbörjas i oktober och beräknas omfatta 150 ton konsumentpackat kött per vecka. Vi blir också en av huvudleverantörerna av köttråvara till ICA/Hiltons nya anläggning i Västerås för konsumentpackat kött.

- Marknaden för konsumentpackat kött kommer att växa starkt under de kommande åren, speciellt när också ICA/Hilton kommer igång med produktionen i den nya anläggningen. Det blir en förändring som leder till att ytterst få butiker kommer att ha egen köttbearbetning i framtiden och vi kommer vara en av huvudaktörerna på den marknaden, understryker Peter Rasztar.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rasztar, Koncernchef, mobil: 070-260 06 46
Matts Rosendahl, vVD Ekonomidirektör, mobil: 070-541 46 81
Hampe Mobärg, Informationsdirektör, mobil: 0730-68 35 70


Om Swedish Meats
Swedish Meats är en av Sveriges största livsmedelskoncerner. Koncernen ägs av svenska bönder och svarar för huvuddelen av all slakt i landet samt är marknadsledande inom styckning och charkuteritillverkning. Koncernen har 4.500 medarbetare och en omsättning som uppgår till 8,7 miljarder kronor.

Det helägda dotterbolaget Scan Foods AB ansvarar för marknadsföring och försäljning av konsumentprodukter under varumärket Scan. Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärke och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet.