Precio Systemutveckling AB

PRECIO SYSTEMUTVECKLING: DELÅRSRAPPORT

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 10:56 CET

· Nettoomsättningen uppgick till 15,5 Mkr (14,1) och under sexmånaders-perioden 25,9 Mkr (21,2).
· Rörelseresultatet blev 1,7 Mkr (1,4) och under sexmånadersperioden 1,5 Mkr (0,1).
· Resultat efter skatt blev 4,1 Mkr
(1,4) och under sexmånadersperioden
3,9 Mkr (0,2).
· Vinst per aktie efter skatt 0,02 Kr
(0,01) och under sexmånaders-perioden 0,02 Kr (0,00).
· Prognos för nästkommande kvartal indikerar vinst. Vinstprognosen gäller även hela räkenskapsåret till 30 juni 2007.
· Beslut på årsstämman den 24 oktober 2006 om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 60 000 000 B-aktier varav högst 40 000 000 med avvikelse från aktieägarna företrädesrätt.
· Tidigare nedskrivning av förlustavdrag har reverserats med 2,3 Mkr


VD har ordet

God lönsamhet är ett självklart och viktigt mål för oss på Precio och det sista kvartalet 2006, som är vårt andra under räkenskapsåret, var ett lönsamt kvartal. Omsättningen ökade med 10 % och rörelseresultatet blev 21% högre än motsvarande kvartal förra räkenskapsåret. Rörelsemarginal och räntabilitet har förbättrats och närmar sig de mål vi satt upp. Trots förbättringarna skulle jag ändå inte vilja karaktärisera kvartalet som bättre än "normalt", med det menar jag att vi bör ligga på nuvarande nivåer för årets sista kvartal. Resultatet efter skatt påverkas positivt av att tidigare nedskrivna värden på förlustavdrag åter tagits upp i redovisningen. Vi har under förra året och hittills under detta år visat positiva resultat som motiverar detta.

Den enskilt viktigaste förutsättningen för att nå våra mål är våra medarbetares kompetens och förmåga att förstå och lösa våra kunders problem. På denna punkt får vi löpande bekräftelse från våra kunder men extra glädjande är det att våra konsulters arbete också prisbelönas. Tidigare i höst vann vi två priser på Microsofts .NET-awards för en IT-lösning för V&S Absolut Spirits. Nu har vi även nominerats till EPiserver Awards för bästa intranät avseende Lernias intranät.

Signicom som förvärvades i december 2005 är nu helt integrerat i Precio och har under det första kvartalet 2007 även juridiskt fusioneras med Precio.

Storleksmässigt har vi inte lyckats växa under kvartalet utan vi är lika många nu som i slutet på förra kvartalet. Den ökade rörligheten bland IT-konsulter på arbetsmarknaden är både ett hot och en möjlighet för organisk tillväxt. Förmågan att rekrytera och behålla duktiga konsulter är viktig och i fokus för oss. Långsiktigt arbetar vi vidare med tillväxt som en viktig del av vår strategi, både genom rekrytering av fler konsulter och förvärv av lönsamma verksamheter.

Microsofts lansering av en helt ny produktportfölj med operativsystemet Vista i spetsen är mycket spännande för oss som Microsoft-specialist. Intresset är stort för produkterna och det finns en vilja att göra IT-investeringar. Vi kan se denna utveckling hos många av våra befintliga kunder men det är svårare att bedöma när under året IT-investeringarna påbörjas. Det påverkar möjligheterna att prognostisera enskilda kvartal men de prognoser vi tidigare lämnat för de två första kvartalen 2007 ligger fast vilket innebär att vi bedömer att de kommer ge vinst och att hela räkenskapsåret kommer visa ett positivt resultat.
Örebro den 16 februari 2007

Tony Cornelius

Delåret i sammandrag
Intäkterna uppgick till 15,5 Mkr (14,1) under delåret, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Intäkterna uppgick till 25,9 Mkr (21,2) under sexmånadersperioden vilket var 22 procent högre än samma period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr (1,4) under delåret. Under sexmånadersperioden blev rörelseresultatet 1,5 Mkr (0,1).

I rörelseresultatet för delåret ingår avskrivningar med totalt 0,1 Mkr (0,4). I rörelseresultatet för sexmånadersperioden ingår avskrivningar med totalt 0,5 Mkr (0,6).

Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,7 Mkr (1,4) under delåret.
Resultatet efter finansnetto uppgick till under sexmånadersperioden till 1,5 Mkr (0,1).


Moderbolaget
Moderbolagets omsättning under delåret uppgick till 15,5 Mkr (13,0), under sexmånadersperioden 25,8 Mkr (19,9) varav 0,0 Mkr (0,1) utgörs av transaktioner med övriga koncernbolag.

Resultatet efter finansnetto under delåret uppgick till 1,0 Mkr (0,7), under sexmånadersperioden till 0,1 Mkr (-1,7).


Investeringar
Investeringar har under delåret gjorts med 0,0 Mkr (2,3), och under sexmånadersperioden med 0,0 Mkr (3,3) i immateriella och materiella anläggningstillgångar.


Likviditet, finansiell ställning
Kassaflödet på koncernnivå blev under delåret 0,8 Mkr (0,1), under sexmånadersperioden - 2,2 Mkr (-4,0). Likvida medel uppgick till 1,5 Mkr, jämfört med 3,7 Mkr vid räkenskapsårets början.

Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 56,7 Mkr, jämfört med 52,4 Mkr vid räkenskapsårets början. Soliditeten uppgick vid utgången av december till 83 procent (72).

PRECIOs aktie
Precios B-aktie är noterad på NGM Equitybörsen.

Antalet utestående aktier vid periodens utgång var 177 468 504 aktier varav 500 000 A-aktier.

Remium Securities AB är likviditetsgarant för Precios B-aktie.

Verksamheten
Precio har spetskompetens inom informationshantering och systemutveckling i Microsoft-miljö. Precio har idag kontor i Stockholm, Örebro och Eskilstuna.

Affärsområden
Den uppdelning som bolaget tidigare haft i affärsområden motsvarar inte längre hur verksamheten bedrivs, därför särredovisas inte verksamheten per affärsområde.

Medarbetare och organisation
Vid utgången av perioden var totalt 58 personer (67) anställda inom Precio-koncernen.


Marknad och framtidsutsikter
Marknaden för IT-konsulter är fortsatt stark. Vi har under detta delår vunnit en del nya affärer hos helt nya kunder men framför allt sålt in och utfört arbete hos tidigare kunder.

Inget speciellt kundsegment har varit mer framträdande än något annat under delåret men flera migreringsprojekt har vunnits.

En viktig fråga för att bedöma framtidsutsikterna är hur snabbt Microsofts nya produktfamilj lyckas nå framgång på marknaden. Hittills har för kort tid gått för att bedöma detta men våra egna erfarenheter av att arbeta med de nya produkterna är mycket goda.

Utsikterna för det första halvåret 2007 är goda och bolagets ledning bedömer att en vinst för det räkenskapsår som sträcker sig till halvårsskiftet 2007 kommer att redovisas.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i överensstämmelse med IAS 34 och Redovisningsrådets rekommendation RR 31.

Koncernredovisningen baseras på definitiva förvärvsanalyser avseende förvärven av Precio Systemutveckling ABs rörelse och aktierna i Signicom Systemutveckling AB upprättade enligt IFRS 3. Jämfört med de preliminära förvärvsanalyserna har justeringar inneburit en ökning av goodwills andel. Resultateffekten av detta på föregående år har justerats genom att goodwillposten ökats med 0,5 Mkr samtidigt som balanserade vinstmedel ökats med motsvarande belopp. I moderbolaget är motsvarande justering 0,25 Mkr. I den definitiva förvärvsanalysen avseende förvärvet av Precios rörelse har en omklassificering av immateriella tillgångar skett från varumärke till goodwill.


Tony Cornelius
Verkställande direktör
Precio Systemutveckling AB (publ)
Org.nr. 556347-2926

Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Kommande rapporteringstillfällen
Delårsrapport januari-mars: 27 april 2007
Bokslutskommuniké 28 augusti 2007


Precio är en Microsoft Certified Gold Partner och erbjuder medelstora och stora företag samt offentlig förvaltning kundanpassade informationssystem baserade på affärsutvecklingsmetoder och den senaste tekniken inom IT-området.