Precio Systemutveckling AB

PRECIO SYSTEMUTVECKLING: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:13 CEST

DELÅRSRAPPORT*
femtonmånadersperioden
januari 2005 – mars 2006

· Nettoomsättningen uppgick till 14,0 Mkr (1,7) och under femtonmånadersperioden 37,4 Mkr (35,7).

· Rörelseresultatet blev 1,5 Mkr (-1,1 ) och under femtonmånadersperioden 0,4 Mkr (0,9).

· Resultat efter skatt blev 1,5 Mkr (-1,1) och under femtonmånadersperioden - 0,6 Mkr (- 4,0).

· Vinst per aktie efter skatt 0,00 Kr (- 0,02).

· Omstruktureringskostnader under femton-månadersperioden uppgick till 2,8 Mkr.

· Prognos för andra delåret 2006 indikerar vinst.

· Satsning på ökad marknadsexponering


*Räkenskapsåret är förlängt med 6 månader till den 30 juni 2006


VD har ordet
Återigen har vi fått ett kvitto på att vi ligger mycket långt fram när det gäller att bygga
IT-lösningar på Microsofts tekniska plattform. För tredje året i rad har vi godkänts som Microsoft Gold Certified Partner, denna gång inom två områden!

Första kvartalet 2006 har varit ett speciellt delår. Det är faktiskt det femte under året eftersom Precio har förlängt räkenskapsåret. Den ackumulerade rapporten avser som en konsekvens av detta 15 månader.

Det har också varit en speciell period då vi arbetat med att smälta samman två företag, Signicom och Precio. Marknadens mottagande av sammangåendet har varit mycket positivt och vi har presterat en vinst på 1,5 miljoner. En anledning till att vi lyckats så bra beror på det kundfokus och den förändringsvilja som våra medarbetare visat inför integrationen av två företag. Tack!

Under delåret har vi ökat vår marknadsexponering. Du kanske har sett våra kampanjer i T-banan om du bor i Stockholm eller vår TV-reklam om du bor i T-banelöst land? Marknadsexponering en mycket viktig del i Precios strategi för att bygga ett starkt varumärke och vinna marknadsandelar.

Beläggningen har under delåret varit jämn och hög, vår orderstock är god och vi har möjlighet att anställa fler konsulter utan att öka antalet ickedebiterande personer.

Under delåret har vi slutlevererat två större systemutvecklingsprojekt som också lett till kompletterande beställningar. Tyvärr har det ekonomiska utfallet i ett par av våra projekt inte riktigt motsvarat våra förväntningar, med lägre marginaler och lönsamhet som följd.

Nya uppdrag har vunnits hos både nya och befintliga kunder. Ett exempel på det senare är ett större förvaltningsavtal med Energimyndigheten som tecknats på ett år med option på förlängning i ytterligare två år.

Personalrörligheten har ökat inom IT-branschen vilket även vi fått erfara. Vår målsättning är att fortsätta växa. Vi koncentrerar oss i nuläget på att växa organiskt genom rekrytering av personer som är tidigt i sin karriär som IT-konsulter och som vill växa tillsammans med oss. Urvalsprocessen är mycket noggrann, det är något som vi aldrig kompromissar med oavsett hur stort behovet av nya medarbetare är.

Generella marknadsbedömningar är alltid svåra att göra. De signaler vi får ger dock en bild av en stabil investeringsvilja hos kunder i vår målgrupp. Timpriserna har inte rört sig nämnvärt, det känns dock som att mindre höjningar av priset för specialistkompetens idag går att genomföra.

Prognosen för det andra kvartalet 2006 är att det kommer visa vinst. För det förlängda räkenskapsåret är det svårare att med säkerhet prognostisera resultatet.

Örebro den 28 april 2006
Tony Cornelius

Delåret i sammandrag
Intäkterna uppgick till 14,0 Mkr (1,7) under delåret, vilket är en ökning med 724 procent jämfört med samma period föregående år. Intäkterna uppgick till 37,4 Mkr (35,7) under femtonmånadersperioden vilket var 5 procent högre än för motsvarande period tidigare år.

Rörelseresultatet uppgick till 1,5 Mkr (-1,1) under delåret. Under femton-månadersperioden blev rörelseresultatet 0,4 Mkr (0,9). Jämförelsetalen för 2004/2005 är justerade för poster av engångskaraktär som hänför sig till avyttring av verksamhetsgren samt av aktier i dåvarande dotterbolaget Altcom AB.

Inga omstruktureringskostnader har belastat delåret men de uppgår till 2,8 Mkr för femtonmånadersperioden. Omstruktureringskostnaderna härrör till största delen från avrekrytering av personal och kostnader avseende samgåendet mellan Forum SQL och Precio.

I rörelseresultatet för delåret ingår avskrivningar med totalt 0,6 Mkr (0,1),

Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,5 Mkr (-1,1). I rörelseresultatet för femtonmånadersperioden ingår avskrivningar med totalt 1,5 Mkr (0,5). Resultatet efter finansnetto uppgick till – 0,6 Mkr (0,6).

Under sista delåret 2005 genomfördes ett förvärv av alla aktier i Signicom Systemutveckling AB och som en del av förvärvet avtalades om en apportemission som innebar en nyemission av 13 500 000 B-aktier i Precio. De nyemitterade aktierna har registrerats hos Bolagsverket under delåret. Efter genomförd emission finns 176 968 504 B-aktier och 500 000 A-aktier.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning under delåret uppgick till 13,2 Mkr (1,3), under femtonmånadersperioden 34,7 Mkr (24,8) varav 0,1 Mkr (0,5) utgörs av transaktioner med övriga koncernbolag.

Resultatet efter finansnetto under delåret uppgick till – 0,1 Mkr (-0,7), under femtonmånadersperioden till – 3,2 Mkr (4,6).


Investeringar
Investeringar har under delåret gjorts med 0,1 Mkr (0), och under femtonmånadersperioden med 5,0 Mkr (0) i immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar.


Likviditet, finansiell ställning
Kassaflödet på koncernnivå blev under delåret 2,0 Mkr (-2.3), under femtonmånadersperioden – 5,0 Mkr (3,6). Likvida medel uppgick till 3,5 Mkr, jämfört med 8,5 Mkr vid räkenskapsåret.

Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 51,6 Mkr, jämfört med 6,8 Mkr vid utgången av mars 2005. Soliditeten uppgick vid utgången av december till 80 procent.

PRECIOs aktie
Precios B-aktie är noterad på NGM Equitybörsen.

Antalet utestående aktier vid periodens utgång var 177 468 504 varav 500 000 A-aktier.

Enligt beslut på extra bolagsstämman den 30 november 2005 har styrelsen bemyndigande att emittera 60 000 000 B-aktier varav 40 000 000 utan företräde för nuvarande aktieägare, av de sistnämnda har 13 500 000 emitterats i samband med förvärvet av Signicom Systemutveckling AB. Återstående utrymme för nyemission är således 46 500 000 B-aktier varav 26 500 000 utan företräde för nuvarande aktieägare.

Från och med december 2005 är Remium Securities AB likviditetsgarant för Precios B-aktie.

Verksamheten
Precio är specialister inom informationshantering och systemutveckling i Microsoft-miljö och har historisk visat hög tillväxt i kombination med hög lönsamhet. Precio är Microsoft Gold Certified Partner inom områdena; Information Worker och kundanpassade lösningar. Precio har idag två kontor i Stockholm samt kontor i Örebro och Eskilstuna.


Affärsområden
Den uppdelning som bolaget tidigare haft i affärsområden motsvarar inte längre hur verksamheten bedrivs, därför särredovisas inte verksamheten per affärsområde.Medarbetare och organisation
Vid utgången av perioden var totalt 61 personer (9) anställda inom Precio-koncernen.


Marknad och framtidsutsikter
Vi har under delåret kunna konstatera att förvärvet av Signicom förstärkt vårt erbjudande till marknaden och att det mottagits väl. Utmaningen ligger i att växa i samma takt som kundernas efterfrågan ökar, och samtidigt ligga i framkant av utvecklingen och hela tiden lära oss ny teknik och nya verktyg. Microsofts lanseringar av nya produkter och verktyg ställer krav på oss som leverantör att inte bara följa utvecklingen utan att leda den för att behålla vår marknadsposition.

Vi har under delåret investerat mycket i vårt varumärke i form av ökad marknads-exponering. Effekterna av dessa satsningar är långsiktiga men vi är övertygande om att marknadsexponering är nödvändigt för att fortsätta ta marknadsandelar.

Branschkonsolidering genom sammanslagningar och förvärv har minskat antalet konkurrenter men definitivt inte konkurrensen, men vi tror oss hittat en unik position som experter på Microsofts utvecklingsmiljö. Ett bevis är att vi nu är Microsoft Gold Certified Partner inom två områden.

Utsikterna för det andra kvartalet 2006 är relativt goda och bolagets ledning bedömer att de kommer att ge en vinst. För det förlängda räkenskapsåret är det svårare att med säkerhet prognostisera resultatet.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i överensstämmelse med IAS 1, IAS 34 och Redovisningsrådets rekommendation RR 31.

Koncernredovisningen baseras på en preliminär förvärvsanalys avseende förvärven av Precio Systemutveckling ABs rörelse och aktierna i Signicom Systemutveckling AB upprättade enligt IFRS 3


Tony Cornelius
Verkställande direktör
Precio Systemutveckling AB (publ)
Org.nr. 556347-2926

Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Kommande rapporteringstillfällen
Bokslutskommuniké 21 augusti 2006
Delårsrapport juli-sept : 24 oktober 2006