Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 09:43 CEST

Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till MSEK 10,8 (11,8) och för tredje kvartalet MSEK 2,1 (4,5).

Resultatet för delårsperioden uppgick till MSEK -41,5 (-54,4) och för tredje kvartalet MSEK -12,8 (-18,2).

Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till SEK -2,10 (-13,76) och för tredje kvartalet SEK -0,36 (-4,59).

Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till MSEK 28,9.

Bolaget bedömer att intäktsmålet om 50% tillväxt för 2003 inte kommer att uppnås. Marknaden förblir mycket svårbedömd och orderingången är beroende på utfallet av några få stora projekt. Bolaget ger därför inte någon ny intäktsprognos för helåret 2003.

Händelser efter delårsperiodens slut:

Bolaget tecknade så kallade MoU-avtal med flera viktiga aktörer på marknaden: Cognitec Systems GmbH, Corestreet, Ltd, Hypercom Financial Terminals AB och Fyrplus Teknik AB.

För ytterligare information kontakta:
Christer Bergman, Koncernchef och VD, Precise Biometrics AB
Telefon: 046-31 11 26, 0730-35 67 26. E-post: christer.bergman@precisebiometrics.com

Precise Biometrics AB, Scheelevägen 19 C, 223 70 Lund. Telefon: 046-31 11 00

Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering genom fingeravtryck. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord. Företagets produkter är kostnadseffektiva, ger säkerhet och bekvämlighet i kombination med ett starkt skydd för den personliga integriteten. Produktsortimentet inkluderar system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk och för inbyggnad i mobila och fasta terminaler som mobiltelefoner och datorer. Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns kontor i Stockholm och dotterbolag i Washington D.C., USA. Precise Biometrics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (PREC A).
Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/