Precise Biometrics AB

Precise Biometrics genomför nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2003 11:10 CESTStyrelsen i Precise Biometrics AB (publ), har den 22 maj 2003 fattat beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare, i enlighet med det bemyndigande som styrelsen erhöll vid extra bolagsstämma den 9 maj 2003. Vid fullteckning kommer emissionen att tillföra bolaget ca 37 miljoner kronor, efter emissionskostnader. Emissionsvillkoren är 2:1 till teckningskursen 1:70 kronor per aktie. Av emissionsbeloppet bedöms cirka 43 procent vara säkerställt, genom att flertalet större institutionella aktieägare har förklarat sin avsikt att delta i emissionen för motsvarande sin andel eller mer.

Intresset för säkerhet fortsätter att vara mycket stort och biometri blir en allt viktigare komponent i säkerhetslösningarna. Precise Biometrics ledande ställning inom tekniken för fingeravtrycksidentifiering på smartkort, Precise Match-on-Card (TM), har bidragit till att antalet projekt där bolaget agerar, direkt eller via partners, fortsätter att öka. Motivet till emissionen är Precise Biometrics framgångar på den amerikanska marknaden, vilka innebär en ökad kapitalbindning i framför allt tillverkning och kundfordringar, vilket i sin tur har medfört ett ökat behov av rörelsekapital. En god kapitalbas är även en förutsättning för att stärka bolagets konkurrensförmåga och uthållighet i dialogen med kunder och andra industriella aktörer.

Under 2003 kommer Precise Biometrics att bygga vidare på sina framgångar i kundsegmentet "US Government" och öka sin satsning på den amerikanska marknaden för att ännu bättre kunna utnyttja denna marknadspotential. Intäkterna från licensförsäljning förväntas successivt utgöra en allt större del av Precise Biometrics totala intäkter. Bolaget bedömer att en positiv utveckling avseende order­ingången i kombination med en fortsatt strikt kostnadskontroll ger goda möjligheter till en positiv resultat­utveckling. Emissionen bedöms finansiera bolagets verksamhet fram till dess att positivt operativt kassaflöde uppnås.

Nyemissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna, som för en (1) befintlig aktie ges rätt att teckna två (2) nya aktier, till en teckningskurs av 1:70 kronor per aktie. Teckningstiden är 16 juni - 27 juni 2002. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är 13 juni 2003. Sista dag för handel med aktie inklusive teckningsrätt är den 10 juni 2003. Prospekt är beräknat att offentliggöras den 11 juni 2003.

Nyemissionen innebär att aktiekapitalet ökas med högst 9 496 080 kronor genom nyemission av högst 23 740 200 aktier av serie A, om vardera nominellt 40 öre. Totala antalet aktier efter emissionen, under förutsättning att den fulltecknas, kommer att uppgå till 35 610 300, före ett eventuellt utnyttjande av optionsrätter.

För ytterligare information kontakta:
Christer Bergman, verkställande direktör, Precise Biometrics AB
Telefon: 0730-35 67 26. E-post: christer.bergman@precisebiometrics.com

Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering med hjälp av fingeravtryck. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord. Företagets produkter är kostnadseffektiva, ger säkerhet och bekvämlighet i kombination med ett starkt skydd för den personliga integriteten. Produktsortimentet inkluderar system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk och för inbyggnad i mobila och fasta terminaler som mobiltelefoner och datorer.
Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns kontor i Stockholm och dotterbolag i Washington D.C., USA. Precise Biometrics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (PREC A). Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/