Precise Biometrics AB

PRECISE BIOMETRICS OFFENTLIGGÖR EMISSIONSPROSPEKT SAMT FÖRTYDLIGAR HUR EMISSIONSLIKVIDEN SKA ANVÄNDAS

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 10:04 CET

Det prospekt som har upprättats med anledning av nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Precise Biometrics AB (publ) har godkänts av Finansinspektionen.

Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätt att teckna nya aktier är torsdag den 16 november 2006. Tre (3) befintliga aktier, berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 3,50 kronor per aktie. Vidare ska aktier som inte tecknas genom företrädesrätt kunna tecknas utan företrädesrätt efter ingivande av intresseanmälan. Teckning av nya aktier ska ske under perioden 20 november - 4 december 2006.

Prospektet inklusive anmälningssedel skickas ut till samtliga direktregistrerade aktieägare. Vidare finns prospektet tillgängligt och tillhandahålls på Precise Biometrics huvudkontor, Box 798, 220 07 Lund, tel 046 31 11 47, på hemsidan; www.precisebiometrics.com, samt hos Danske Bank A/S, Sverige Filial, Box 7523, 103 92 Stockholm, www.danskebank.se.

Efter genomförd nyemission tillförs bolaget cirka 85 Mkr före emissionskostnader (75 Mkr efter emissionskostnader). Det totala emissionsbeloppet är till 100 procent säkerställt via tecknings-förbindelser, avsiktsförklaringar och emissionsgarantier.

Emissionslikvidens användande
Förestående nyemission görs i syfte att möjliggöra bolagets fortsatta utveckling och expansion till att bli marknadsledande inom valda delar av biometrimarknaden. Bolagets nytillträdde VD, Thomas Marschall, har utarbetat en strategi vars syfte är att öka marknads- och försäljningsinsatserna, fokusera verksamheten på aktiviteter som skapar lönsamhet och tar bolaget till positivt kassaflöde. Bolaget ska förbättra kostnadseffektiviteten i koncernen.

Bolaget ska fokusera på specifika delområden inom biometri t ex nationella ID-kort, flygindustri och PIV-kort - samtliga delar bygger på Precise Match-on-Card(TM) tekniken.

Kapitaltillskottet från nyemissionen skall användas för att täcka negativt resultat, bindning i rörelse-kapital och investeringar under 2007 och 2008. Av emissionsbeloppet beräknas cirka 15 - 20 Mkr användas till ökade sälj- och marknadsaktiviteter samt 15 - 25 Mkr behövs i ökat rörelsekapital. Bolaget ska nå vinst inom en 2-3 års period.


Här kan Du ladda ner inbjudan till teckning av aktier i Precise Biometrics AB (publ) samt intresseanmälan att köpa aktier i nyemissionen


För ytterligare information
Lars Grönberg, styrelseordförande, Precise Biometrics AB
Telefon 0707 27 54 55
E-post lars.gronberg@precisebiometrics.com

Niklas Andersson, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon 0730 35 67 02
E-post niklas.andersson@precisebiometrics.com

Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering med hjälp av fingeravtryck och smartkort. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord och ökar säkerheten i ID-kort och pass. Med den egenutvecklade tekniken Precise Match-on-Card(TM), har bolaget en ledande ställning inom smarta ID-kort. Produktsortimentet inkluderar bland annat system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk samt ID-kort och pass. Koncernen Precise Biometrics har dotterbolag i Sverige, Storbritannien och USA samt ett joint ventureavtal i Kina. Företagets huvudkontor finns i Lund. Precise Biometrics är noterat på Nordiska Börsen i Stockholms Small Cap lista (PREC). Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/