Immunsystem IMS AB

Preparat från hönsägg kan ersätta antibiotika

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2011 03:05 CEST

EU:s forskningsdirektorat har beviljat svensk forskning 50 miljoner kronor för en klinisk Fas III-studie på patienter med cystisk fibros.

Antikroppar från hönsägg, IgY, kan inom kort komma att revolutionera behandlingen av patienter med den obotliga sjukdomen cystisk fibros (CF). De flesta patienter med cystisk fibros drabbas av allvarliga och i förlängningen kroniska lunginfektioner orsakade av bakterien Pseudomonas aeruginosa. Hittills har upprepade antibiotikakurer varit den enda behandlingsformen, med risk för svåra biverkningar och resistenta bakterier som följd. IgY-metoden med antikroppar från hönsägg förebygger infektionerna och är också högintressant som ett behandlingsalternativ till antibiotika i kampen mot andra typer av bakterier. Antibiotikaresistens är idag det enskilt största hotet mot folkhälsan i Europa.

Efter ett mångårigt svenskt försök med goda resultat vid bl.a. Akademiska sjukhusets CF-center har Uppsalaföretaget Immunsystem IMS med partners beviljats motsvarande 50 miljoner kronor från EU:s forskningsdirektorat för en s.k. Fas III-studie. Det är det sista steget innan ett preparat kan registreras som godkänt läkemedel.

Cystisk fibros (CF) är en medfödd sjukdom som främst yttrar sig i form av besvär från luftvägar och matsmältning. Nästan alla CF-patienter drabbas av lunginfektioner med bakterien Pseudomonas aeruginosa. Kroniska infektioner med denna bakterie leder till andningssvikt och är den vanligaste orsaken till en för tidig död. Behandling med antibiotika har höjt medellivslängden hos CF-patienter men med behandlingarna följer ofta biverkningar i form av allergier och magproblem. Kontinuerlig användning av antibiotika ökar även risken för att bakterierna utvecklar resistens. Antibiotikaresistens är det största hotet mot folkhälsan i Europa idag och EU:s expertpanel ser därför positivt på studien.

Anti-Pseudomonas IgY är ett preparat med antikroppar från hönsägg specifikt riktade mot Pseudomonas aeruginosa. Hönan vaccineras med bakterien och börjar producera antikroppar som i hög koncentration överförs till ägget. När patienten gurglar sig med lösningen angriper antikropparna bakteriernas flagellin och hindrar dem från att få fäste i cellväggarna i munhåla och svalg, vilket motverkar att bakterien vidare infekterar lungorna. Eftersom människan ständigt omges av dessa bakterier behöver CF-patienter ett kontinuerligt skydd. Anti-Pseudomonas IgY är synnerligen lämpad för långvarig, förebyggande behandling eftersom det är en naturlig och säker lösning. Den kan ges dagligen utan några biverkningar eftersom ägg sedan urminnes tider ingått i människans basföda. Preparatet är vattenlösligt och helt fritt från tillsatser. Behandlingen har pågått med en grupp patienter i Sverige i drygt 15 år och man kan se en tydlig fördröjning av uppkomsten av pseudomonas-infektioner, en avsevärt minskad användning av antibiotika, färre sjukdagar och minskat behov av sjukhusvård.

Det Uppsala-baserade företaget Immunsystem IMS, som innehar patent, har i samarbete med Uppsala universitet beviljats EU-finansiering för en klinisk Fas III-studie av preparat Anti-pseudomonas IgY för behandling av cystisk fibros. I studien deltar CF-patienter från flera europeiska länder. Koordinator för studien är Uppsala universitet. EU:s forskningsdirektorat fann konceptet för studien intressant och med högt nyhetsvärde. Minskad antibiotikaanvändning anses särskilt värdefullt. Forskningsdirektoratet framhåller också att säkerhetsriskerna vid studien sannolikt är få, om ens några. Preparatet har tidigare beviljats särläkemedelsstatus (orphan drug) av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för behandling av cystisk fibros. För Immunsystem innebär klassningen som särläkemedel bland annat att företaget ges tio års ensamrätt på marknaden efter att läkemedlet registrerats för försäljning.

IgY-metoden med antikroppar från hönsägg är också högintressant som ett alternativ till antibiotika i kampen mot andra bakterier där utvecklingen går mot ökad resistens. Just nu pågår ett projekt med IgY-antikroppar mot tarmbakterien ESBL. Antibiotikaresistenta ESBL-bakterier har orsakat flera svåra utbrott på svenska sjukhus, bl.a. hos nyfödda barn.


Kontaktpersoner:

Allmänt om IgY-metoden, användningsområden, utvecklingsmöjligheter etc.
Per-Erik Wejåker, Msc. agr, Strategical development, Immunsystem IMS AB
tel. 070-320 11 20
e-post: pelle.wejaker@immunsystem.se

Om IgY som behandlingsmetod för patienter med cystisk fibros och om Fas III-studien
Hans Kollberg, Prof. em. och f.d. överläkare vid Akademiska sjukhusets CF-center
tel. 018-10 43 21
e-post: hans.kollberg@kbh.uu.se

Övriga pressfrågor
Cari Hildebrand, pressansvarig
tel. 070-605 79 06
e-post: press@immunsystem.se

Immunsystem IMS är ett Uppsala-baserat FoU-företag grundat 1983. Företagets specialitet är utveckling och produktion av hönsantikroppar (IgY) för olika ändamål. Immunsystem IMS utvecklar immunologiska terapier lämpliga för långvarig profylaktisk behandling mot infektioner orsakade av bakterier, svamp och virus.