Ledarna

Pressade byggtider äventyrar säkerheten

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 14:06 CEST

Sju av tio byggchefer anser att de har fått snävare tidsramar och att de pressade byggtiderna kan medföra slarv med säkerhetsrutinerna. Det visar den arbetsmiljöenkät som gjorts av Ledarnas branschförening Byggcheferna.
- Resultatet av årets arbetsmiljöenkät är mycket alarmerande, säger Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna.

Den höga arbetsbelastningen i kombination med ökad tidspress utgör ett allvarligt hot mot landets byggchefer. Den innebär också en ökad risk för dem som arbetar på byggarbetsplatserna. Cheferna är ansvariga för arbetsmiljön på arbetsplatsen, men knappt 40 procent av byggcheferna anser att de kan leva upp till detta ansvar och närmare en tredjedel känner sig orolig för att personalen ska skadas.

Statistik från Arbetsmiljöverket visar att arbetsskador orsakade av stress ökar. Tre av fyra byggchefer har fått fler administrativa uppgifter de senaste fem åren. När nya arbetsbördor tillkommer och arbetet dessutom ska utföras på kortare tid tvingas många arbeta övertid. Mer än hälften gör detta utan att skriva upp sin övertid. Många går också till jobbet trots att de är sjuka. Hela 87 procent av dem som är yngre än 30 år har gått till jobbet trots att de varit sjuka.

Årets arbetsmiljöenkät visar på en försämring jämfört med 2001 då Byggcheferna genomförde en liknande enkät. En av fem uppgav då att de hade så mycket att göra att arbetet kändes övermäktigt, idag uppger var fjärde byggchef att arbetet känns övermäktigt. Problemet är mest utbrett bland de yngre byggcheferna där 40 procent tycker att arbetet känns övermäktigt. 30 procent av dem som arbetar inom installationsbranschen svarar att de känner sig utbrända.

Kortare byggtider, ökat personalansvar och fler administrativa uppgifter som ska utföras ökar kraven på god projektering innan byggstart. Sex av tio byggchefer anser att en bättre projektering, där ledningsbemanningen fastställs redan i projekteringen, skulle leda till en bättre arbetsmiljö.

- Entreprenörerna måste ge sina byggchefer det stöd de behöver för att kunna ta sitt arbetsmiljöansvar. De enskilda individerna måste också ta sitt ansvar genom att säga ifrån och vägra gå in i projekt som saknar tillräckliga resurser. Uppgifter om bemanning på chefsnivå bör lämnas redan vid projektering för att säkerställa att det inte snålas in på dessa viktiga tjänster, säger Lars Bergqvist.

Arbetsmiljöenkäten har skickats till 800 medlemmar i Byggcheferna, och 436 personer har besvarat den. Lars Bergqvist presenterar arbetsmiljöenkäten idag vid Arbetsmiljöriksdagen i Stockholm.


För vidare information kontakta:
Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna, 070-534 95 38

Arbetsmiljöenkäten kan beställas av Sofia Löfberg, 08-598 990 24 eller sofia.lofberg@ledarna.se

Om Byggcheferna
Byggcheferna är en branschförening inom Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Det är den enda skräddarsydda föreningen för byggchefer i branschen. Byggcheferna har idag cirka 14 400 aktiva medlemmar, vilket gör Byggcheferna till den största branschföreningen inom Ledarna.