Lernia

Pressat kvartal för Lernia

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 12:00 CEST

Lernia uppvisar ett sämre resultat och något lägre intäkter under tredje kvartalet 2012 jämfört med samma period föregående år. En fortsatt ökad prispress, ökad konkurrens och en generell försämring av marknadsläget är de främsta orsakerna.

Intäkterna för Lerniakoncernen var under det tredje kvartalet 561 (594) mkr, exklusive verksamheter under avveckling. Koncernens rörelseresultat för motsvarande period minskade till -21 (-9) mkr, exklusive verksamheter under avveckling. Koncernens rörelseresultat för årets första nio månader, exklusive verksamheter under avveckling, blev 21 (45) mkr. En fortsatt ökad prispress,ökad konkurrens och en generell försämring av marknadsläget är de främsta orsakerna till den negativa utvecklingen av såväl resultat som intäkter.

- Vi behöver kombinera det arbete som pågår för att effektivisera våra leveranser och öka vår förmåga att snabbt anpassa oss till ändrade marknadsförutsättningar med en tydligare marknadsstrategi för att nå en annan riskspridning i våra affärer. Vår verksamhet är i alltför hög grad beroende av ett fåtal kunder och branscher. Tidplanen för detta är under översyn då resultatet visar att vi behöver intensifiera och tidigarelägga ett antal åtgärder, säger Helena Skåntorp, VD och koncernchef för Lernia.

Lernia behåller sin position som femte största bemanningsföretag i Sverige, och fortsätter inom utbildningsverksamheten att vinna nya affärer, senast påsamtliga 28 orter i den nationella upphandlingen av arbetsmarknadsutbildningar inom Restaurang och Storkök. Under och efter rapportperiodens slut har Lernia erhållit godkännande från Skolinspektionen för avyttringen av samtliga våra gymnasieskolor.

Under perioden har regeringen begärt bemyndigande av riksdagen att avyttra hela eller delar av Lernia.

- Detta påverkar varken vår framtidsstrategi eller våra åtgärder för att nå ett stabilt lönsamt Lerniaavslutar Helena Skåntorp.

Här kan du läsa delårsrapporten i sin helhethttp://www.lernia.se/Om-Lernia/Ekonomisk-information/

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning och finns på mer än 80 orter över hela landet. Lernia gör det möjligt för människor och företag att stärka sin konkurrenskraft genom rätt kompetens. Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna www.lernia.se.