Socialstyrelsen

Pressinbjudan

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 10:00 CEST

Från Socialstyrelsen, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Statens
strålskyddsinstitut, Sveriges geologiska undersökning och Boverket

Är dagens miljöinsatser tillräckliga för att våra barn skall kunna leva i en hälsosam miljö?

Riksdagen har beslutat om Sveriges femton miljökvalitetsmål. En fördjupad
utvärdering av arbetet med målen ska genomföras vart fjärde år.
Miljömålsrådet lämnar en samlad rapport till regeringen i början av nästa
år.

Socialstyrelsen, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Statens
strålskyddsinstitut, Sveriges geologiska undersökning och Boverket
presenterar gemensamt valda delar av hälsoaspekterna i sina respektive
underlagsrapporter till den fördjupade utvärderingen och förslag på
fortsatta och nya åtgärder.

Medverkande:

* Övergripande arbete med hälsofrågor i miljömålsarbetet: Ann
Tuvander, chef för enheten för hälsoskydd, Socialstyrelsen .
* Utvecklingen inom miljökvalitetsmålet Frisk luft samt viktiga
åtgärder för att minska luftföroreningarnas påverkan på hälsan: Titus
Kyrklund, byrådirektör, Naturvårdsverket.
* Vi är omgivna av kemikalier i vår vardag, Problematiken med detta
lyfts fram: Jan Hammar, chef för avdelningen riskbedömning,
Kemikalieinspektionen.
* Handlingsplan för att minska de negativa effekterna av UV-strålning:
Lars Mjönes, verksamhetsansvarig, Statens strålskyddsinstitut.
* Drygt två miljoner människor i Sverige dricker vatten från enskilda
brunnar. Behövs det ytterligare ett delmål för grundvatten? Torbjörn
Fagerlind, 1.statsgeolog, Sveriges geologiska undersökning.
* Buller och inomhusmiljön: Iréne Tallhage-Lönn, landskapsarkitekt och
Hans-Olof Karlsson Hjort, utredare, Boverket.

Ytterligare information: Ing-Marie Olsson, Socialstyrelsen, e-post:
ing-marie.olsson@sos.se

Tid: 29 oktober kl. 09.00
Lokal: Bohemen, Lundqvist och Lindqvist, Klarabergsviadukten 90