Jönköpings läns bildningsförbund

Pressinbjudan om partiernas syn på framtidens folkbildning

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 11:15 CEST

Pressinbjudan om partiernas syn på framtidens folkbildning, torsdag den 16/9 kl. 10.30 i konferensrummet på Stadsbiblioteket i Jönköping.

Jönköpings läns bildningsförbund fungerar som länets företrädare och intressebevakare av den samlade folkbildningen, 9 studieförbund, 9 folkhögskolor, SISU idrottsutbildarna, länsmuseum och länsbibliotek.

För att få reda på vad företrädare för de olika partierna har för åsikt om folkbildning, kulturliv och vuxenutbildning har vi skickat ut några frågor till partiernas fem toppkandidater på kommun, landsting och riksdagsnivå. Undersökningen ägde rum under hela sommaren och med underlag av de 300 inkomna svaren vill vi dela med oss av materialet i konferensrummet på stadsbiblioteket torsdag den 16/9 kl. 10.30.

I samband med träffen delar vi med oss av materialet ur ett regionalt perspektiv men lämnar även ut det hela så att ni själva kan botanisera i partiernas inställning på regional och lokal nivå med kommentarer ända ner på individnivå.

Håkan Söderlund - Folkhögskolorna

Katinka Borg – Länsbibliotek Jönköping

Frank Isaksson - Studieförbunden, tillika Länsbildningskonsulent

 

Välkomna!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om man skriver under följande prioriteringar kan det tyckas självklart att en satsning på folkbildningen är av yttersta vikt för ett starkt civilsamhälle.

Syftet med statens bidrag till folkbildningen är att:

• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
• Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete),
• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället,
• Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

 

Folkbildningen

Det samhällsstödda folkbildningsarbetet sker i studieförbund, med främst studiecirklar och olika kulturverksamheter, och inom folkhögskolor, med både långa och korta kurser och kulturaktiviteter.

En stor del av folkbildningsarbetet, både i studieförbund och i folkhögskolor, sker i nära samarbete med de folkrörelser och andra organisationer som antingen är medlemmar i studieförbund eller huvudmän för folkhögskolor. I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans studera på egna villkor, ta del av föreläsningar och delta i kulturprojekt. Då som nu var motiven att stärka sina möjligheter att påverka de egna livsvillkoren och ofta att påverka och förändra förhållanden i samhället.

En demokratisk samtalskultur har utvecklats inom folkbildningen, grundad på tolerans mot oliktänkande och respekt för sakliga argument och fattade beslut. I det dagliga folkbildningsarbetet tar den sig uttryck i att deltagarna har ett stort inflytande och gemensamt är med och formar innehåll och uppläggning.

Folkbildningen finansieras till stor del genom stöd från stat, regioner och kommuner.

Vid sidan av den traditionella verksamheten med studiecirklar och kurser bedriver studieförbund och folkhögskolor även annan verksamhet, på uppdrag av samhället och medlemsorganisationer.

 

Anslagens minskning

Sedan 1991 har folkbildningsanslagen i Sverige minskat med cirka 45 procent & enligt sammanställning från Folkbildningsrådet minskade Sveriges kommuners anslag till studieförbunden med totalt 7,5 miljoner kronor under 2009. Trenden över landet är att kommunernas anslag till studieförbunden fortsätter att minska, samtidigt som Folkbildningsförbundets opinionsundersökningar visar att folkbildningsfrågorna har väljarnas stöd. De största neddragningarna mätt i kronor står Örebro, Jönköping och Skellefteå för. (Källa Fbf)

http://www.folkbildning.se/Rapporter-publikationer/Uppfoljningsrapporter/Uppfoljning-ekonomi-studieforbund/

http://www.folkbildning.se/Rapporter-publikationer/Uppfoljningsrapporter/Uppfoljning-ekonomi-studieforbund/

http://www.folkbildning.se/Aktuellt/Aktuellt/2010/De-rodgronas-valmanifest-och-folkbildningen/

http://www.folkbildning.se/Aktuellt/Aktuellt/2010/Alliansens-valmanifest-och-folkbildningen/

 

Jönköpings läns bildningsförbund fungerar som länets företrädare och intressebevakare av den samlade folkbildningen, 9 studieförbund, 9 folkhögskolor, SISU idrottsutbildarna, länsmuseum och länsbibliotek .

www.jlbf.nu