Rikspolisstyrelsen

Pressinbjudan tisdag 16 september klockan 10.45

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 15:28 CEST

Företrädare för media inbjudes härmed till en kortfattad information om polisens arbete i samband med det Europeiska Sociala Forumet som arrangeras i Malmö den kommande veckan. Vi vill berätta om polisens roll i denna typ av sammanhang och även ge en överblick av aktuell lagstiftning på de områden som kan bli aktuella i samband med stora allmänna sammankomster.

Vid informationsträffen medverkar bland andra kommenderingschefen polismästaren Håkan Jarborg Eriksson.

Plats: Polishuset, Porslinsgatan 6 i Malmö tisdag 16 september klockan 10.45.

Bakgrund:

Arrangemanget förväntas få ett stort antal deltagare från Europa. Det är det femte forumet som anordnas. ESF fokuserar på samhällsaktuella frågor genom olika forum, mötesplatser samt demonstrationer. Polisorganisationens ambition och målsättning är att utöver att ge en korrekt beskrivning av vad som händer vara både tydliga och snabba med att förklara vad vi gör och varför vi gör det. Stor öppenhet kring polisens arbete ska råda.


Polisarbetet bygger på en särskild polistaktik (SPT) som innebär att polisen bland annat:

  • ska verka för ett säkert genomförande av arrangemanget och skapa trygghet för deltagare och allmänhet.
  • ska trygga grundlagskyddade rättigheter och möjliggöra opinionsyttringar.
  • ska med dialog och ett kommunikativt förhållningssätt verka för ett bra samarbete med arrangörer och andra.

Utöver att värna medborgarnas trygghet och säkerhet är det en av polisens främsta uppgifter att värna de demokratiska fri- och rättigheterna, inklusive allas rätt att offentligen föra fram sina åsikter, t.ex. genom demonstrationståg, appellmöten och andra opinionsyttringar. Rätt att arrangera och delta i demonstrationståg eller annan opinionsyttring har man oavsett tillstånd har begärts och beviljats eller ej. Polisen är skyldig att medverka till att även en icke tillståndsgiven manifestation kan genomföras.

Tillståndsbeviljat arrangemang
Polisen kan ingripa i de fall arrangemanget inte följer vad som föreskrivits i tillståndet, t.ex. väljer annan väg eller plats än vad som angetts.

Inte tillståndsgivet arrangemang
Om polisen anser val av plats och färdväg är olämplig (t.ex. risk för ordnings- eller trafikstörningar) kan polisen begära att arrangemanget flyttas. Följer inte mötesdeltagarna beslutet kan polisen ingripa.

Skyddande av arrangemang
När möte/demonstrationståg utsätts för mer eller mindre handgriplig motaktion är det polisens uppgift att se till att mötet kan genomföras i enlighet med beviljat tillstånd eller givna instruktioner. Polisens uppgift är här att skydda demonstrationen och omhänderta/gripa de som angriper demonstrationen.

Polisen har skyldighet att både värna yttrande- och mötesfriheten och andra lagar. Därför kan polisen ingripa mot den som under utövande av sina fri- och rättigheter begår brott i form av t.ex. våld, skadegörelse, hets mot folkgrupp och andra så kallade hatbrott. Beroende på förhållande kan polisen till exempel besluta att kontrollera och omhänderta mötesdeltagare och/eller upplösa demonstrationen eller mötet.

Lars Förstell