Båstads kommun

Pressinformation från samhällsbyggnadsnämndens

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 16:55 CEST

Pressinformation från samhällsbyggnadsnämndens
sammanträde den 27 augusti

För ytterligare information, kontakta samhällsbyggnadsnämndens ordförande Claes Göran Wik, 070 * 548 16 79

Båstad satsar extra resurser
för att komma åt svartbyggen

Nu tar Båstads kommun krafttag för att komma åt problemet med svartbyggen. En extra resurs ska anlitas för att åtgärda det olovliga byggandet. En hög med cirka 50-60 stycken ärenden, som kommunen inte haft tid att ta itu med, väntar på behandling.

Eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen saknat personal har bygglovshandläggarna prioriterat de renodlade bygglovsansökningarna. Förvaltningen har under året endast hunnit hantera ett fåtal fall av olovligt byggande.

Tids- och arbetskrävande
Att arbeta med ett olovligt byggande är en tids- och arbetskrävande process där det bland annat är viktigt med dokumentationen, konstaterar förvaltningschef Anders Nilsson och bygg- och kartchefen Jonas Torle i en rapport till samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade rapporten om det olovliga byggandet vid augustisammanträdet.

Extern kraft ska anlitas
Nämnden uppmanar samhällsbyggnadsförvaltningen att snarast skaffa en extern kraft som tillsammans med byggnadsinspektörerna ska åtgärda det olovliga byggandet.

- Det är viktigt att komma igång med det här arbetet och skicka en signal om att vi ser allvarligt på problemet med svartbyggen, säger ordföranden Claes Göran Wik (m). Förmodligen finns det alla varianter av olovligt byggande. Från bagatellartade ärenden till svårare fall. Vi behöver få en bild av läget och vilka resurser som krävs.

En lägesrapport ska vara klar till samhällsbyggnadsnämndens möte den 5 november.


Bygglov för tvärtunnlar i projekt Hallandsås

Banverket får bygga 19 tvärtunnlar mellan de båda järnvägstunnlarna genom Hallandsåsen. Tvärtunnlarna ska användas som nödutgångar för passagerare och personal, om det skulle börja brinna på ett tåg eller i tunnlarna. Såväl räddningstjänsten som kommunens miljö- och tunnelcontroller tillstyrker bygglovet.

Båstads samhällsbyggnadsnämnd godkände på måndagen Banverkets bygglovsansökan från den 1 april 2005.

En del av de planerade tvärtunnlarna är redan byggda. Tre har utförts i den norra delen, en vid mellanpåslaget och fyra i den södra delen. För tvärtunnel 4, belägen i den norra delen, beviljades separat bygglov 2004-06-21.

Avståndet mellan tunnlarna kommer i medeltal att vara 435 meter. Tunnlarna kommer att ha en inre diameter om 4,65 meter och vara cirka 20 meter långa med dörrar i vardera ände. Avståndet mellan tunnlarna ska dock inte överstiga 500 meter.

Dom i miljööverdomstolen
En förutsättning för bygglovet är att Banverket följer domen i miljööverdomstolen från den 17 oktober 2003.

Enligt denna dom har Banverket tillstånd att under en tid av tio år leda bort inläckande grundvatten i den blivande bergtunneln genom Hallandsåsen. Domen i miljööverdomstolen överklagades till Högsta domstolen, som dock inte beviljade prövningstillstånd. Därmed har domen i miljööverdomstolen vunnit laga kraft.

Det var i samband med att Banverket ansökte om bygglov för fortsatt tunneldrivning våren 2002 som dåvarande miljö- och byggnadsnämnden framförde att det fordrades nytt bygglov för de redan utförda tvärtunneldelarna.

Tvärtunnlarna undantogs
I de bygglov som beviljades 2003-03-24 samt 2003-05-12 undantog miljö- och byggnadsnämnden tvärtunnlarna. Båstads kommun ville avvakta den säkerhetsvärdering med tillhörande brandskyddsdokumentation som skulle göras av tunnlarna.

Säkerhetsvärderingen är nu färdig och har utvärderats av kommunens tjänstemän.

Bygglovsansökan har offentliggjorts via kungörelse i lokalpressen. Berörda och allmänheten har haft möjlighet att yttra sig. Kommunen har också begärt in yttranden från Räddningstjänsten, Tekniska kontoret,
miljö- och tunnelcontrollern, tunnelstyrgruppen samt miljögranskningsgruppen.

Självutrymning
Räddningstjänsten tillstyrker bygglovet för tvärtunnlarna genom stf. räddningschef Rolf Andreasson. Denne konstaterar att tvärtunnlarna, enligt säkerhetsvärderingen, bygger på självutrymning utan räddningstjänstens medverkan. Det avstånd som redovisats mellan tvärtunnlarna innebär att rökdykarinsats enbart kan genomföras i del av utrymmet.

Miljö- och tunnelcontroller Bo Wendt tar i sitt yttrande upp hur vattenbortledningen påverkar miljö och natur och de gränsvärden som miljödomstolen fastställt.

Han ger godkänt för de 19 tvärtunnlarna men påpekar bland annat att läckagerisken är stor då tvärtunnlar utföres med borra-spräng metoden och måste betonginklädas med gjutning i form. Det är speciellt anslutningarna till huvudtunneln som är ett kritiskt moment ur läckagesynpunkt.

Det blir svårt för Banverket att klara målsättningen i domen om ytterligare tvärtunnlar utföres, menar han. "Man kan tycka att bygglovsfrågan angående tvärtunnlar borde handlagts parallellt med miljödomsansökan för vattenbortledningen", skriver han.

Samhällsbyggnadsförvaltningens chef Anders Nilsson ska nu tillsammans med kommunledningen diskutera med Banverket Båstads kommuns insatsberedskap för tunnlarna när de är i drift. Detta mot bakgrund av ett avtal mellan Båstads kommun och Banverket från 1992.

Noggranna utredningar
- Vårt beslut om bygglov för tvärtunnlarna grundas på ett noggrant utredningsarbete av tjänstemännen, olika sakkunniga och myndigheter. Kommunens krav är därmed uppfyllda, anser miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Claes-Göran Wik (m).


Ärende 20 och 21:

Brott mot djurskyddslagen respektive livsmedelslagen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade vid sammanträdet den 27 augusti två ärenden som berör brott mot livsmedelslagen respektive djurskyddslagen. De som berörs har inte brytt sig om att åtgärda det som miljöinspektören respektive miljö- och djurskyddsinspektören anmärkt på. Därför har samhällsbyggnadsnämnden beslutat om förelägganden med vite.

Det är länsstyrelsen som prövar och utdömer frågan om vite. Att nämnden föreslår att vite ska utdömas är relativt ovanligt.

Brottet mot djurskyddslagen och miljöbalken gäller en större hästgård i Båstads kommun med tre delägare. När verksamheten inspekterades i januari 2007 beslöts om föreläggande på totalt 14 punkter. Mot bakgrund av detta sade nämnden nej till tillstånd att hålla hästar på gården.

När verksamheten inspekterades i juli 2007 var 11 av de 14 punkterna åtgärdade. Tre återstod. Det gäller bland annat ligghallarna för hästarna som behöver åtgärdas, så ströbädden skyddas från att bli våt underifrån. Senast den 1 november ska ligghallarna vara åtgärdade enligt nämndens beslut, annars utdömds vite om var för sig 30.000 kronor.
De övriga punkterna ska redovisas senast 1 oktober 2007 vid vite av var för sig 10.000 kronor.


Torekovs golfrestaurang - brott mot livsmedelslagen

Vid inspektion den 7 juni 2007 framkom det att lokalen hade en del brister. Det handlade bland annat om livsmedelssäkerhet, rutiner för upptining av livsmedel, hantering av sopor med mera. Nu hotas restaurangen av vite, om inte livsmedelssäkerheten förbättras och livsmedelslagen följs.

Somliga brister hade förekommit tidigare år och vissa var nya. När miljöinspektören kom på nytt besök den 15 augusti hade lokalen ännu fler brister än vid tidigare inspektion.

Miljökontoret bedömde då att endast ett föreläggande med vite kan få företaget att följa livsmedelslagen, eftersom tidigare påpekanden inte följts.

Samhällsbyggnadsnämnden gick på samma linje och kunde bara instämma i att situationen snarare förvärrats.

- Det är både beklagligt och förvånande att ärendet har gått så här långt. Vår miljöinspektör har inte fått svar på sina påpekanden. Vi är därför tvungna att göra ett föreläggande med vite, säger nämndens ordförande Claes-Göran Wik (m).

Rutiner saknas
Med stöd av livsmedelslagen ska företaget åtgärda ett antal punkter. Det ska ske senast två veckor efter det att man mottagit samhällsbyggnadsnämndens beslut. Annars utdöms vite på 10.000 kronor för varje punkt.

Företaget ska även skicka in sina nya rutiner till miljökontoret.

Motiveringen till nämndens beslut är bland annat att en effektiv hygienkontroll är avgörande för att skydda människors hälsa.


Nina Gregoriusson, Informatör
Båstads kommun
0431-777 20, 070-858 77 20
nina.gregoriusson@bastad.se
www.bastad.se