Skandia

Pressinformation från Skandias styrelse

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 11:15 CEST

Den nya styrelse som valdes på Skandias bolagsstämma den 15 april 2004 fick ett mandat att ta ansvar för Skandias utveckling framåt. Framtidsfrågorna kräver full uppmärksamhet från styrelse och företagsledning. Samtidigt kommer uppföljningen av de olika granskningarna av historiska händelser att kräva fortsatt stora arbetsinsatser. Framförallt är det en rad juridiska processer som måste genomföras på bästa möjliga sätt, för att Skandia skall kunna sätta punkt och gå vidare med odelat fokus på framtiden. Styrelsen har genomfört en genomgång av arbetsuppgifterna i syfte att finna lösningar som förenar dessa skilda krav och som kan tillgodose kraven på resurser och expertis.

Som ett resultat av denna genomgång har det bestämts att Skandia skall företrädas av advokatbyrån Gernandt & Danielsson i förhandlingarna med Skandia Liv och advokatbyrån Setterwalls i pågående processer mot tidigare ledningspersoner.

Även inom styrelsen har en arbetsfördelning gjorts, så att styrelsens vice ordförande Björn Björnsson har givits ett särskilt ansvar för att driva och följa upp de frågor kring tidigare förhållanden och omständigheter som är ett utflöde ur Rydbeck/Tidström-utredningen och de andra genomgångar av historiska förhållanden som Skandia lät göra under 2003.

Detta ansvar omfattar framförallt Skandias processer mot tidigare ledningspersoner, skiljeprocessen mellan Skandia och Skandia Liv samt de frågor och uppmaningar som riktades på bolagsstämman den 15 april kring tidigare bonusersättningar

Styrelsens ordförande Bernt Magnusson säger:
Det uppdrag stämman gav styrelsen handlar framförallt om Skandias nuvarande och framtida utmaningar. Vi måste därför finna en arbetsfördelning som gör att uppföljningen av de gamla frågorna görs grundligt och seriöst samtidigt som styrelsen och ledning kan ägna sin huvudsakliga uppmärksamhet åt framtidsfrågorna. Att Björn Björnsson inom styrelsen särskilt kommer bevaka uppföljningen av gamla frågor är ett uttryck för detta, samtidigt som det självfallet inte förändrar det faktum att det är styrelsen som helhet som har det fulla ansvaret för hanteringen av såväl framåtriktade som historiska frågor.
Styrelsens vice ordförande Björn Björnsson säger:
Det här är frågor som kräver olika insatser vid olika tidpunkter. Några kan förväntas bli avslutade relativt snart medan andra kommer att behöva följas under lång tid. Jag räknar med att kontinuerligt återrapportera till styrelsen. Jag avser också att regelbundet, när det finns något nytt att redovisa, att göra offentliga redovisningar av arbetet. Ambitionen är att leva upp till ambitionen om öppenhet, utan att för den skull bidra till ryktesspridning och spekulationer.
Denna arbetsplanering har också förankrats i Skandias ägarkrets. Björn Lind, från SEB Fonder som utgör en av Skandias svenska institutionella ägare säger:
Vi tycker det är bra arbetsfördelning som medger att Skandia fortsätter följa upp och avsluta resultatet av granskningsarbetet på ett seriöst sätt, samtidigt som styrelse och ledning kan koncentrera sig på att utveckla affärsverksamheten framåt.
För information:
Gunilla Svensson, Presschef, tel 08-788 42 97