Båstads kommun

Pressinformation från Socialnämndens sammanträde

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 16:00 CEST

Presskontakt:
Nina Gregoriusson, informatör
Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20


Pressinformation från Socialnämndens sammanträde 2007-08-20

För ytterligare information om socialnämndens frågor och beslut, kontakta ordföranden Birgitta Abelin (m), 070-566 07 92 eller 0431-725 95. Socialchef Bengt Einarsson nås på 0431-77033 eller 070-334 70 33


Delårsbokslut och prognos 2007: - 4,5 miljoner kr

Viktigt ha kvar dagverksamhet
för äldre och anhörigstöd

Äldreomsorgen i Båstads kommun kräver stora resurser och vården blir allt tyngre. Många väntar på plats i äldreboende eller vårdas med mycket hjälp i hemmet. Störst behov finns i Båstad och Östra Karup, där vårdtyngden ökat med cirka 30 procent och antalet vårdplaneringar fördubblats.

Det är den främsta orsaken till att socialnämnden väntas försämra sitt resultat i år. Underskottet beräknas nu till - 4,5 miljoner kronor. Kvalificerad vård av unga på institution är också en del av förklaringen till minusresultatet.

En enig socialnämnd godkände den 20 augusti såväl den ekonomiska prognosen, delårsbokslutet samt socialchefens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen om underskottet.

Anställningsstopp m.m.
Socialnämnden arbetar nu på många plan för att försöka minska överskridandet. Anställningsstopp har införts för anställningar som överstiger två månader (ej vårdpersonal). Det råder mertid- och övertidsstopp. Vissa beslutade åtgärder flyttas fram och lokalanvändningen ses över för att se om det går att samutnyttja lokaler.

Socialförvaltningen tittar också på ledningsorganisationen och i augusti påbörjas ett arbete med att få omvårdnadskedjan att fungera bättre. Detta arbete bygger på en bred studie- och processkartläggning som genomförts genom deltagande i ett EU-projekt.

Projektet har engagerat all personal från olika delar av vårdprocessen. Cirka 300 förbättringsidéer har då diskuterats.

Förvaltningen kommer även kontinuerligt att följa upp olika bistånds- och insatsbeslut. Hemtagning av vårdtagare i vårdhem utanför kommunen övervägs, men berör endast några få ärenden.

Vänder på varenda sten
- Vi gör allt vad vi kan för att få ner underskottet och vänder på varenda sten, säger socialnämndens ordförande Birgitta Abelin (m). Men vi har helt enkelt för lite pengar i förhållande till de stora behoven. Förstärkningen i budgeten med 7,5 miljoner kronor nästa år är nödvändig.

Dagverksamhet för äldre, anhörigstöd och meningsfull sysselsättning för personer med psykiskt funktionshinder är frivilliga verksamheter. Det är ingenting som kommunen måste driva, enligt lagstiftningen.

Avveckling kan bli dyrt
Ett sätt att få bort underskottet skulle vara att helt avveckla dessa verksamheter, vilket socialnämnden bestämt avvisar i sin skrivelse till kommunstyrelsen.

De är däremot oundgängliga för att genomföra kommunens uppdrag enligt socialtjänstlagen, LSS-lagstiftningen samt hälso- och sjukvårdslagen, menar nämnden.

- Om vi minskar på dagverksamheten för äldre ökar trycket på hemtjänst och äldreboende mycket kraftigt vilket också ökar kostnaderna, säger Birgitta Abelin. - När det gäller anhörigstödet är det livsviktigt för att anhöriga ska orka med sin tunga vårduppgift. Båstads anhörigstöd har utvecklats till att vara ett föredöme i Skåne.

Dagverksamhet för psykiskt sjuka är en nödvändig del i behandlingen för att klara vården utanför institutioner och sjukhem.

Några fakta från delårsbokslut och prognos för 2007:

• Antalet äldre över 85 år har de senaste två åren ökat med 57 personer. Sedan 2003 är det en ökning med 107 personer, varav 90-åringar och äldre ökat med 75 personer.

• Något tillskott av äldreboendeplatser har inte skett sedan Ängagårdens gruppboende tillkom i början på 90-talet.

• För närvarande väntar 19 personer på plats i äldreboende. Ytterligare cirka 15 personer med stora hjälpbehov är under utredning för plats. 42 personer med demens vårdas i hemmet, 27 av dessa bor ensamma.

• I väntan på nya vårdplatser på Skogsliden och Almgården måste socialförvaltningen ta till överbeläggningar och köpa vård i privata vårdenheter. Det kommer även att bli överbeläggningar efter tillskottet med nya vårdplatser.

• Kvälls- och nattorganisationen har förstärkts.

• Kostnaderna för färdigvårdade på sjukhus överstiger budgeten. Eftersom det saknas korttidsplatser i kommunen får patienter ligga kvar. Från 2006 och 2007 har dessa patienter ökat med 50 procent.

• Minskad vård på Ängelholms och Helsingborgs sjukhus har tvingat fram 24 extra korttidsplatser i Båstad under 2006 och 2007.

• De 50 servicelägenheterna på Bjärehemmets servicehus har mycket hög vårdtyngd. Längre perioder disponeras de för tung vårdboendevård. På hemmet finns även tio gruppboendeplatser, men det behövs fler.

• Korttidsboende används som en tillfällig lösning under tiden som kommunen utreder om det behövs ett långtidsboende. Korttidsboende används till de som egentligen skulle haft en permanent plats. Resultatet blir att de som faktiskt behöver ett korttidsboende står utan plats.

• Fem tonåringar/ungdomar med stora sociala problem behövde förra året placeras på institution. Förmodligen minskar inte behoven 2007. Vården av barn och unga samt vuxna missbrukare kostar mer än budgeterat.

• Arbetstrycket inom vård och omsorg är mycket högt. Det gäller Båstad/Östra Karup, Skogsliden, Förslöv, Grevie hemtjänst samt Almgården. Även distriktssköterskorna och personalen som arbetar med rehabilitering har fler vårdtagare och hög vårdtyngd.

• Socialnämnden bedömer att tio procent av de som är över 70 år behöver ett äldreboende. Det betyder ett utbyggnadsbehov med 72 platser.


Svar till Länsstyrelsen angående ej verkställda beslut

Det är brist på vårdhemsplatser för äldre i hela landet. Den 1 juli 2006 infördes en ny lag. Kommunerna är skyldiga att rapportera till länsstyrelsen vilka biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader. Annars kan kommunen bli bötfälld.

Lagstiftningen gäller biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och gäller till exempel biståndsbeslut om äldreboende eller andra insatser.

Böterna kan bli lägst tio tusen kronor eller högst en miljon kronor. Frågan om särskild avgift prövas av länsrätten efter ansökan av Länsstyrelsen.

I Båstads kommun arbetar socialförvaltningens boendegrupp hårt för att undvika att Båstad hamnar inför länsstyrelsens skrank.

Förklaring till två beslut
Efter den senaste rapporteringen till länsstyrelsen har dock socialnämnden ålagts att förklara varför två boendebeslut inte kunnat verkställas inom föreskriven tid.

Socialnämnden har nu möjlighet att förklara sig. Frågan var uppe vid nämndens sammanträde den 20 augusti. Kommunen måste redogöra för vad som hänt i ärendena samt hur man planerar för att genomföra besluten.

Båstads kommuns svar till länssstyrelsen är att i båda fallen beror förseningen på att de sökande under ansökningsprocessen tackat nej, dragit tillbaka sina ansökningar, haft specifika önskemål etc.

Båda besluten har nu verkställts.

- Det här understryker vikten av att få fram tillräckligt många vårdplatser, säger socialnämndens ordförande Birgitta Abelin (m). Det finns en lagstiftning som vi måste följa.

Bidrag till utveckling av insatser inom psykiatrin

Båstads kommun kommer att få cirka 225.000 kronor i statsbidrag för sociala insatser till personer med psykiska funktionshinder. Regeringen vill reformera den psykiatriska tvångsvården och då behöver kommunerna förbereda olika sociala insatser.

Bakgrunden är ett regeringsbeslut inför en reform inom den psykiatriska tvångsvården, som regeringen ska lägga fram för riksdagen under våren 2008.

Socialnämnden informerades om beslutet vid augustisammanträdet.

Riksdagen har avsatt 500 miljoner kronor för budgetåret 2007 för det nya bidraget. Det är en engångssatsning och 145 miljoner ska fördelas till rikets samtliga 290 kommuner, efter invånarantal.

Tanken är att personer som idag vårdas inom den psykiatriska tvångsvården i ökad utsträckning ska kunna vårdas under öppnare former.

Förslaget som regeringen planerat att lägga fram för riksdagen under våren 2008 gäller en ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården. Syftet är att kunna ge vård till patienter som inte kan ta emot psykiatrisk vård på frivillig väg, men som inte heller behöver vårdas på en sjukvårdsinrättning.

Avsikten är att den nya vårdformen endast ska kunna ges till patienter som har vårdats på sjukvårdsinrättning en period.

Landsting och kommun ska samarbeta om vad som ska göras för de berörda patienterna. För kommunens del kan det handla om att tillhandahålla behovsanpassade bostäder och sysselsättning men också andra stödinsatser.

Fler vårdplatser på Skogsliden och Almgården i höst

I höst öppnar Båstads kommun 15 nya äldreboendeplatser. I oktober blir sju nya platser klara på Almgården i Grevie. Där förstärks också vården med sex nya dagvårdsplatser. I november beräknas de åtta nya platserna på Skogsliden i Båstad stå klara.