Strängnäs kommun

Pressinformation inför Strängnäs kommunstyrelse den 5 mars 2007

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 10:28 CET

Strängnäs kommun har ambitionen att förstärka medieservicen inför kommunstyrelsens sammanträden med en kortfattad pressinformation, som främst rör ärenden som tas upp direkt i KS och som bedöms vara av allmänt intresse. Välkommen att ta del av pressinformationen i texten som följer!

Försäljning av fastigheten Pålstorp 4:1, Malmby flygfält
Kommunstyrelsen (KS) beslutade 2007-01-15 att ge förvaltningen i uppdrag att inhämta uppgifter från Kilenkrysset AB och BRG Marketing AB om deras avsikter med fastigheten. Dessa uppgifter kommer nu att redovisas för KS. Utöver nämnda företag har Europaskolan på eget initiativ inkommit med en beskrivning av den verksamhet man har för avsikt att bedriva på fastigheten. Även denna kommer att redovisas för KS.

Policy för kameraövervakning
En policy för kameraövervakning föreslås som ett led i kommunens säkerhetsarbete. I flera fall med upprepad skadegörelse har särskilda åtgärdspaket tagits fram. I några av dessa fall krävs nu kameraövervakning för att få brottsligheten att upphöra. Tågstationerna i Läggesta och Strängnäs är några av de mest utsatta områdena, trots förstärkta larm och utökad bevakning. Skadegörelsen uppgår till flera hundra tusen kronor. Kameraövervakning kommer, efter länsstyrelsens godkännande, att installeras både inom- och utomhus.

60 000 kronor till föreningen Mälsåkers Framtid
Föreningen Mälsåkers Framtid föreslås beviljas ett bidrag om 60 000 kronor per år perioden 2007-2009. Bidraget avses som ett stöd för att komma igång med utvecklingen av verksamheterna på slottet.

30 000 kronor till Stallarholmens Nätverk
Den ideella föreningen Stallarholmens Nätverk föreslås beviljas ett bidrag om 30 000 kronor för skyltar längs den nya cykelleden på Stallarholmens fastlandssida.
Försäljning av Gorsinge 1:51, Malmbystugan i Strängnäs
En försäljning av Gorsinge 1:51, Malmbystugan i Strängnäs föreslås till Ekonomiska föreningen Metal Hogs. En förstudie visar att marken, som ligger i ett fornlämningsområde, med fördel kan bilda egen fastighet men inte exploateras för hårt.

Detaljplan för Sundby Strand 3, del av Toresunds-Sundby 1:1, i Stallarholmen
Detaljplan föreslås att antas för Sundby Strand 3, del av Toresunds-Sundby 1:1, i Stallarholmen. Planens syfte är att möjliggöra ca 40 nya villatomter. Inom området ryms även damm för dagvattenhantering och ett större naturområde.

Effektivisering av planprocessen
En effektivisering av planprocessen föreslås. Den föreslagna arbetsrutinen innebär att kommunstyrelsen i ett tidigare skede, genom planberedningen, skulle få information om planprojekt och kunna ge synpunkter och direktiv för inriktning och prioritering - vilket bättre skulle följa kommunfullmäktiges övergripande strategier för kommunens utveckling.

Rutiner för investeringsprocess
Strängnäs kommun har ett antal finansiella mål. Målet för investeringar är att de ska vara självfinansierade, vilket innebär att kommunen inte ska låna pengar. Det ställer höga krav på rutiner och planering i anslutning till arbetet med budget och Strategisk plan. Liggande förslag tydliggör gemensamma riktlinjer och fastställer rutiner för investeringsprocessen.

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges årsrapport 2006
Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges årsrapport 2006 visar på ett överskott om 3 548 000 kronor, fördelat enligt följande: Kommunstyrelsen, Beredningsutskottet, Personalutskottet och Näringslivsrådet redovisar ett överskott på 330 000 kronor. Kommunchefens underskott på 540 000 kronor motsvarar kostnader för inrättande av det s k Mariefredskontoret, kostnad för ersättare för friårsledig anställd och kostnader för P10-projektet. Ekonomikontorets överskott på 1 196 000 kronor beror på medel för aktiviteter som inte genomförts under året. Personalkontoret redovisar ett underskott om 316 000 kronor och Utvecklings- och administrativa kontoret ett överskott på 1 106 000 kronor. På kontot ”gemensamma kostnader” redovisas ett överskott om 1 773 000 kronor.

Mål och budget för kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF) 2007
Kommunfullmäktige angav i och med antagandet av Strategisk plan 2007-2009 de ekonomiska ramarna för innevarande budgetår. Efter justeringar omfattar KF:s ram i år
5 020 000 kronor. Ramen för KS, efter justeringar, är 82 658 000 kronor.

Medborgarförslag: Sveriges kvalitetskommun
I ett medborgarförslag föreslås Strängnäs kommun kandidera till Kvalitetsmässans utmärkelse Sveriges kvalitetskommun. Eftersom kommunen i år avser att delta i ett kvalitetsprojekt anordnat av Sveriges Kommuner och Landsting, föreslås att kommunen eventuellt återkommer med kandidatur till utmärkelsen år 2009.

Motion om lönekartläggning
I en motion föreslås att kommunen ska genomföra en lönekartläggning och befattningsvärdering enligt Jämställdhetsombudsmannens modell Lönelots. Eftersom kommunen sedan ett antal år tillbaka regelbundet gör lönekartläggningar i dialog med de fackliga organisationerna och använder Sveriges Kommuner och Landstings modell Lönelänk, finns i förvaltningen inget behov av att byta modell