Karlshamns AB

Pressmeddelande

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 13:39 CEST

AarhusKarlshamn AB (publ) offentliga erbjudande till aktieägarna i Karlshamns AB (publ) har vid den förlängda anmälningstidens utgång den 6 oktober 2005 accepterats av aktieägare representerande totalt ca 98,2 % av aktierna och rösterna, beräknat efter full utspädning av återstående konvertibler. Enligt 14 kap. 31 § aktiebolagslagen äger AarhusKarlshamn därmed rätt att lösa in återstående aktier av övriga aktieägare i Karlshamns. AarhusKarlshamn har beslutat att använda sig av denna rätt.

Det har inte varit möjligt att träffa överenskommelse om inlösen med samtliga övriga aktieägare eller konvertibelinnehavare. AarhusKarlshamn har därför med stöd av 14 kap. 32 § aktiebolagslagen hos styrelsen för Karlshamns begärt att tvisten hänskjutes till skiljemän.

Styrelsen för Karlshamns har med anledning härav ansökt om avnotering av Karlshamns-aktien från Stockholmsbörsens O-lista från och med måndagen den 14 november 2005. Detta innebär således att sista dag för handel i Karlshamns-aktien vid Stockholmsbörsen kommer att bli fredagen den 11 november 2005. Med hänsyn till den planerade avnoteringen kommer Karlshamns enligt överenskommelse med Stockholmsbörsen inte att utge någon delårsrapport avseende tredje kvartalet 2005.

På förslag från AarhusKarlshamn har styrelsen fattat beslut om att kalla till en extra bolagsstämma att äga rum den 24 november 2005 beträffande styrelseval och ändring av bolagsordningen. Kallelsen kommer på sedvanligt sätt att införas i dagspressen och uppta dagordningen för bolagsstämman.

Karlshamn i oktober 2005
KARLSHAMNS AB (PUBL)
Styrelsen