Avesta kommun

Pressmeddelande Analys av Avestas Trygghetskartan 2017

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2018 13:37 CET

Under november månad 2017 fanns en karta på Avesta kommuns hemsida där man som invånare eller besökare i Avesta kommun kunde märka ut platser i kommunen som upplevs otrygga. När nu analysen gjorts av invånarnas synpunkter så visar det sig att den absolut största kategorin synpunkter och anledning till upplevd otrygghet är avsaknad av, och bristfällig belysning på gång- och cykelvägar.

- Vi vill veta vad våra invånare och besökare upplever som otryggt i kommunen, säger Lars Isacsson, ordförande Lokala brottsförebyggande rådet.

- Som kommunpolis är det väldigt värdefullt att föra medborgardialog kring otrygghet, tillsammans kan vi göra Avesta tryggare, säger Thomas Nordström, kommunpolis

Vad skapar otrygghet i Avesta kommun?

Den absolut största kategorin synpunkter och anledning till upplevd otrygghet är avsaknad av, och bristfällig belysning på gång- och cykelvägar. Tillsammans med kategorin skrymmande buskage utgör det 57% av de inkomna synpunkterna. Därefter kommer grupper av människor som upplevs skapa otrygghet samt otrygga trafiksituationer av olika slag. 

Hur arbetar vi vidare med de inkomna synpunkterna?

De inkomna synpunkterna har nu fördelats ut till berörda förvaltningar, verksamheter och polismyndigheten. Belysning, buskage, trafik och skadegörelse/underhåll har överlämnats till teknisk service för översyn, prioritering och åtgärder. Kategorin grupper av människor som upplevs skapa otrygghet har överlämnats till Avesta kommuns fältorganisation för att kunna prioritera och rikta insatser. Den kategorin har även överlämnats till polismyndigheten tillsammans med punkterna gällande trafik.

På Lokala brottsförebyggande rådets sammanträde i mars 2018 kommer en första uppföljning av prioritering och möjliga åtgärder att göras.

- Det viktiga är nu hur vi tar vara på de inkomna synpunkterna och åtgärdar det som upplevs otryggt, kommun och polis tillsammans, säger Lars Isacsson, ordförande Lokala brottsförebyggande rådet.

Trygghetskartan kommer att användas som medborgardialog fler gånger, under 2019 kommer ett nytt tillfälle att framföra sina synpunkter via Trygghetskartan. Då 2017 års Trygghetskarta genomfördes under november månad kommer den vid nästa tillfälle att genomföras under en ljusare sommarmånad. Detta för att få in ett så stort spann av synpunkter som möjligt.

Kontakt:

Lars Isacsson, ordförande Lokala BRÅ tel: 0226-645005 e-post: lars.isacsson@avesta.se

Erica Dahlin, utredare/samordnare Lokala BRÅ tel: 0226-645096 e-post: erica.dahlin@avesta.se

Thomas Nordström, kommunpolis tel: 010-56718 85 e-post: thomas-k.nordstrom@polisen.se

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupa andetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än Stora och Lilla Helvetet.