Malka Oil

PRESSMEDDELANDE DATERAT 2007-08-01

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2007 10:06 CEST

· Ryder Scott avvaktar med reservrapport

· Borrhål 200 visar goda testresultat

· Den nya pipelinen tas i drift


Ryder Scott rekommenderar att avvakta med reservrapport till 2008
Malka Oil AB har under 2007 erhållit rysk reservklassificering i den statliga GKZ-kommittén avseende två av sina oljefält, nämligen Zapadno-Luginetskoye ("ZL") och Schinginskoye. För det tredje fältet, Nedre (Lower) Luginetskoye, planeras genomföra rysk reservklassificering så snart praktiskt möjligt. De bägge första oljefälten innehåller enligt GKZ-kommitén totalt 26 miljoner fat av utvinningsbara fat olja i kategorierna C1 och C2.

Som komplettering har Malka Oil även uppdragit åt det amerikanska petroleumkonsult-företaget Ryder & Scott ("R&S") att göra en internationell reservberäkning avseende ZL-fältet enligt internationella standards. R&S har efter en tids arbete rekommenderat Malka Oil att göra en ytterligare insamling av fältdata innan de kan utföra en professionell och tillförlitlig utvärdering av reserverna på ZL-fältet på Malka Oil ABs licensblock 87 i enlighet med SPEs normer.

"Ryder Scott har inte access till databaserna för intilliggande fält och rekomenderar därför att avvakta tills tillförlitliga produktionsprofiler och planerade testresultat byggts upp på Zapadno-Luginetskoyefältet för att kunna leverera en professionell och tillförlitlig reservbedömning i enlighet med SPE/WPC/AAPG/SPEE normerna" säger Larry Connor, vice president på Ryder & Scott, Houston, Texas.


"Detta kan uppfattas som en besvikelse av vissa bedömmare men vi önskar agera helt professionellt och det omfattande borrprogrammet som nu genomförs kommer att möjliggöra insamlandet av de indata som behövs för reserv-värderingen under 2008" säger Malka Oils VD Fredrik Svinhufvud.

(*)SPE: Society of Petroleum Engineers
APAG: American Association of Petroleum Geologists
WPC: World Petroleum Council
SPEE: Society of Petroleum Evaluation Engineers


Borrhål 200 ger goda produktionsflöden
Det första borrhålet nr 200 på Nedre Luginetskoyefältet är nu i slutfasen av den initiala testningen och resultaten är mycket positiva. Stabil produktion under självflöde har uppnåtts från två intervall i Jura-tidens bergarter. Totalt flödade bägge intervallen mer än 400 fat olja per dag i testerna. Detta bedöms som mycket lovande och är en utmärkt bas för fältet Nedre Luginetskoyes fortsatta utbyggnad.

Borrhål 202 på samma fält genomgår just nu perforering och mer detaljerade testresultat kommer i samband med halvårsrapporten i slutet av augusti.


Pipelinen från Nedre Luginetskoye till Zapadno-Luginetskoye börjar nu fyllas med olja
Den nybyggda 14 km långa pipelinen från Nedre Luginetskoye till Zapadno-Luginetskoye är färdigtestad och börjar nu tas i drift. Den har en maximal kapacitet om 26 000 fat per dag och skall betjäna Nedre Luginetskoyefältet, Schinginskoyefältet samt de nya fält som beräknas tas i drift när utbyggnaden av Malka Oils licensblock 87 fortskrider.


För ytterligare information kontakta:

Fredrik Svinhufvud, CEO
Tel: +46 8 624 35 20, mob: 070 8 708 708
Email: fredrik.svinhufvud@malkaoil.se

För vidare information om Malka Oil AB hänvisas till www.malkaoil.se

Malka Oil AB (publ) är ett oberoende olje- och gasproducerande bolag operativt beläget i Tomsk-regionen i västra Sibirien. I dagsläget består olje- och gastillgångarna av licensblocket nummer 87 i sagda region. Blocket har en yta av 1 800 kvadratkilometer. På licensblocket har fram till slutet av 2006 borrats ett tiotal borrhål, varav 5 stycken under 2006. På licensblocket finns idag tre stycken oljefält, nämligen Zapando-Luginetskoye ("ZL"), Lower Luginetskoye ("LL) och en del av oljefältet Schinginskoye samt vidare en stor mängd av ännu oborrade oljestrukturer. ZL-oljefältet är i tidig produktion och har under första kvartalet 2007 genomgått reservklassificering i den ryska statliga reservkommitén GKZ. Ett mycket omfattande borrprogram genomförs 2007.
Malka Oils licensblock är omgivet av ett stort antal producerande olje- och gasfält.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Malka Oil ABs ("Malka") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om Malkas framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognosticerar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för Malka förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari Malka har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgängl ig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) Malkas förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser
relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje oljeprospekterings- och oljeproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för Malka komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. Malka påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.