Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande efter sammanträde med sjukhusstyrelsen den 27 oktober 2010

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 09:34 CEST

Lyckad verksamhetsutveckling vid akutmottagningen i Lidköping

Verksamhetschef Hans Forsberg vid Sjukhuset i Lidköping informerade om akutmottagningens arbete med offensiv verksamhetsutveckling. Genom att på ett strukturerat sätt och med en delaktig personal arbeta med bemanning, schemaläggning, kompetens, arbetstekniker m m har man nått goda resultat inom flera områden. Bland annat har förbättringar gjorts beträffande väntetider. Mottagningen har uppnått sitt måltal, tio minuter, för tid till triage, dvs en första bedömning och prioritering av de vårdsökande, men arbetet fortsätter för att hitta lösningar för att korta väntetiden till att träffa läkare och även den tid det tar innan patienten är färdigbehandlad och kan lämna mottagningen.

- I Västra Götalandsregionens uppföljning har Akutmottagningen på SiL bäst måluppfyllelse vad gäller alla tre måltalen: tid till triage, tid till läkare och total genomloppstid, säger Birgitta Molin-Mellander, sjukhusdirektör.

Positivt resultat pekar på verksamhet i balans

Delårsrapporten visar även efter september på ett positivt resultat och prognosen för året visar på ett nollresultat. Detta under förutsättning att arbetet med planerade besparingsåtgärder och effektiviseringar fullföljs, att löneavtalet inte överstiger budgeterad nivå och att intäkter för vård erhålls i nivå med överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Antalet patienter som har väntat mer än 90 dagar på mottagningsbesök eller behandling har minskat som en följd av att extra insatser genomförts både inom sjukhuset och genom köp av vårdtjänster.

- Vid årsskiftet räknar vi med att erbjuda samtliga patienter vård inom garantitiden 90 dagar, säger Lars-Christer Jonson, sjukhusstyrelsens ordförande.

Produktionen har minskat för den slutna vården jämfört med motsvarande period 2009, vilket ligger i linje med det pågående processarbetet. Samtidigt har antalet öppenvårdsbesök ökat, vilket förklaras bland annat av de förbättringsåtgärder som genomförts.

Åtgärdsplan för utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier

Mattias Ståhl, miljöcontroller vid Skaraborgs Sjukhus, informerade om den åtgärdsplan kring kemikaliehantering som utarbetats för sjukhuset. Planen baseras på Västra Götalandsregionens kemikaliestrategi och bygger på ett aktivt arbete hos verksamhetens drygt 110 kemikalieombud. Åtgärdsplanens mål är att till 2012 minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen med 25 procent och därmed skapa förutsättningar för en förbättrad arbetsmiljö, ökad patientsäkerhet och minskad negativ påverkan på den yttre miljön.

Svar på inkomna remisser

Styrelsen beslutade att avge yttrande över remisser om miljöpolitiskt program för Västra Götalandsregionen och om förslag till inrättande av Barnahus Skaraborg. Styrelsen välkomnar idén med ett miljöpolitiskt program för Västra Götalandsregionens interna miljöarbete, men lämnar i sitt remissvar ett antal synpunkter och önskemål om kompletteringar för att programmet ska vara till stöd och hjälp i SkaS miljöarbete.

I sitt remissyttrande avseende inrättande av Barnahus i Skaraborg stödjer styrelsen tanken på en myndighetssamverkan, men behöver arbeta ytterligare med en översyn av hur Skaraborgs Sjukhus på bästa sätt kan bidra till arbetet.

På nya poster

Två nya chefläkare tillträder under november. Det är Ulf Nyberg, tidigare verksamhetschef inom område kirurgi och Ulla Silkens, tidigare anställd på Kinnekullehälsan. De tidigare chefläkarna Anders Hagman och Stellan Dahlin avslutar därmed sina uppdrag.

Även tjänsten som utvecklingsledare med inriktning som chefsjuksköterska tillsätts i samband med att Susanne Gustavsson, tidigare verksamhetsutvecklare inom område barn-/kvinnosjukvård tillträder efter årsskiftet.

Nationell uppmärksamhetsvecka för alkoholfrågor

Vecka 45 är nationell uppmärksamhetsvecka för riskbruk av alkohol. Bakom uppmärksamhetsveckan står bland andra Folkhälsoinstitutet. På Skaraborgs Sjukhus genomförs då en enkät där patienter på utvalda avdelningar och mottagningar får svara på ett antal frågor om alkoholkonsumtion. Resultatet blir en viktig information för SkaS fortsatta arbete med hälsofrämjande frågor.

 

 

 

 


Kontaktperson: Sjukhusstyrelsens ordförande Lars-Christer Jonson, tel 0708-20 20 35
Sjukhusdirektör Birgitta Molin-Mellander, tel 0705-18 60 69