Countermine Technologies AB

PRESSMEDDELANDE FRÅN COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 16:47 CEST

Styrelsen för Countermine Technologies AB har idag beslutat att i kallelse till ordinarie bolagsstämma den 17 maj 2006 föreslå bolagsordningsändringar, ett bemyndigande för styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas rätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler samt föreslå stämman att godkänna dotterbolaget Countermine plc´s beslut att utge aktier eller optioner till styrelse och ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedan angivna ändringar av bolagsordningen för att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen (2005:551). Därutöver föreslås vissa mindre redaktionella ändringar.

Punkt 6 Bestämmelse om företrädesrätt till aktier inom varje slag ändras så att företrädesrätten vid kvittningsemissioner anges vara densamma som för kontantemissioner och att sådan företrädesrätt skall gälla även vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.
Punkt 7 Bestämmelse om akties nominella belopp ersätts med ett lägsta och högsta antal tillåtna aktier.
Punkt 8 Bestämmelse om styrelse ändras så att särskild föreskrift om styrelseledamöters mandattid utgår.
Punkt 9 Bestämmelse om revisorer kompletteras så att även ett registrerat revisionsbolag kan utses för granskning av bolagets årsredovisning m.m.
Punkt 12 Bestämmelsen ändras så att föreskrift om att envar röstberättigad vid bolagsstämma får rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet, utgår.
Punkt 14 Bestämmelse om avstämningsförbehåll ges en ny utformning i enlighet med nya aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 800.000 kr (fördelat på högst 8.000.000 nya aktier). Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv, samt för att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.

I samband med att internationella institutionella placerare under sommaren 2005 investerade £ 3 500 000 i Countermine Plc ("CM-Plc") gav investerarna CM-Plc möjlighet att ge ut aktier, optioner eller andra finansiella instrument upp till 5% av antalet aktier i CM-Plc på samma villkor som gällde för investerarna. Rätt att teckna skulle endast tillkomma styrelsen och anställda i CM-Plc med dotterbolag, för att förstärka det ekonomiska incitamentet för de berörda befattningshavarna. Styrelsen i CM-Plc har beslutat att tilldela styrelseledamoten, tillika operativt verksam i CM-Plc, Sir John Walker 2%, verkställande direktören Lars Nylin 2% och bolagets CFO Christer Bergquist 0,5%. Detta motsvarar för Sir John Walker 2.761 aktier, för Lars Nylin 2.761 aktier och för Christer Bergquist 690 aktier. Styrelsen för CM-Plc har ännu inte beslutat vilket finansiellt instrument som skall emitteras till nämnda personer, men kommer senast två veckor före stämman att genom pressmeddelande
offentliggöra det beslutet och de huvudsakliga villkoren. Inga andra incitamentsprogram finns utgivna i koncernen.

Styrelsen föreslår att aktieägarna godkänner att optioner eller aktier i CM-Plc utges till nämnda personer enligt ovan på samma villkor som gällt för de internationella investerarna. Villkoren kommer att offentliggöras senast två veckor före stämman.

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 % av röstetalet för samtliga aktier har anmält att de vid bolagsstämman kommer att rösta för ett styrelsearvode om 250 000 kronor samt för omval av Björn Wolrath som styrelsens ordförande samt Lars Nylin, Karl-Gustaf Lye, Diana Wormuth och Tord Cederlund som styrelseledamöter. Carl-Erik Olsson har undanbett sig omval.

Södertälje 2006-04-12

Styrelsen


Countermine Technologies skall, i samverkan med företag, nationella och internationella myndigheter och organisationer, leda eller på annat sätt medverka i minsaneringsoperationer samt utveckla och marknadsföra minröjningsutrustningar.