PA Resources AB

Pressmeddelande från extra bolagsstämma i PA Resources AB

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 11:22 CEST

Vid extra bolagsstämma den 15 oktober 2004 i PA Resources AB omvaldes styrelseledamöterna Rabbe E Lund, Niklas Adler, Ulrik Jansson och Kjetil Grönskag.

Bolagsstämman beslutade vidare att ge styrelsen bemyndigande att intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst åttahundratusen (800.000) kronor motsvarande högst 4.000.000 aktier å nominellt 20 öre/st. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier och skuldebrev skall kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest vara förenade med villkor.


OM PA RESOURCES AB
PA Resources AB är ett svenskt bolag inriktat på att köpa och utveckla producerande olje- och gas reserver samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Olje - och gas utvinningen är koncentrerad till Nord Afrika och Tunisien. Bolaget, som är noterad på Oslo Börs SMB listan och Nordic Growth Market NGM i Stockholm.

Bolaget har en stark ställning som oljeproducent i Tunisien och med den positionen avser bolaget att expandera i Tunisien och i närområdet. Ett flertal projekt utvärderas innefattande både producerande fält och områden för prospektering.

Bolaget har också startad en godkjennandeprocess med det norska Olje och Energidepartementet for å bli en aktiv deltagare och licenshavare på den norska kontinental sockeln. PAR har under utvärdering flera fält och företag.

PA Resources är i dag et expansivt företag med motiverade medarbetare i Stockholm, Oslo och Tunis.

Ulrik Jansson
Verkställande direktör

Stockholm, 18 oktober 2004
PA Resources AB

For ytterligere informasjon vennlig ta kontakt med:
Ulrik Jansson, Adm. Dir.
Tel: +46 8 21 83 82
E-mail: pa.resources@telia.com
eller
Trond Bjerkan, VP
Tel: +47 22838125
E-mail: trobje@online.no

PA Resources AB
www.paresources.se

PA Resources är ett svenskt bolag som inriktat sin verksamhet på naturresursområdet inom olja/gas och mineraler. Koncernen har under senaste åren genomgått en omfattande omstrukturering där mineralverksamheten avskiljts som ett eget börsbolag och artfrämmande verksamheter avyttrats