Linköpings kommun

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 11:00 CEST

Ärende 18
Pengar till bättre flyktingmottagande i tilläggsbudget

Idag beslutar kommunstyrelsen hur tilläggsbudgeten för 2016 ska fördelas inom kommunen. Med anledning av flyktingsituationen så beslutade riksdagen under 2015 att ge kommuner och landsting tillfälligt ekonomiskt stöd. Linköping fick sammanlagt
42 790 000 kronor.

Den nuvarande flyktingsituationen har resulterat i extra belastning för kommuner och landsting inom flera olika områden. Riksdagen beslutade därför under 2015 att bistå med ett tillfälligt ekonomiskt stöd till kommunerna.

– Efter en tuff höst har kommunen lyckats ställa om från krisläge. Jag är glad att vi har en regering som ser till att kommunerna har förutsättningar att klara flyktingmottagandet. Den här tilläggsbudgeten innebär att vi kan skapa förutsättningar för ett bra integrationsarbete, inte minst i form av skolgång, sysselsättning och trygga boenden. Samtidigt kan vi nu också planera inför framtida mottagande, säger Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande (S).

Linköpings tillfälliga stöd uppgår till 42 790 000 kronor för 2015/2016. Förslag till nämndernas tilläggsbudget 2016 uppgår till 50 890 000 kronor. Finansieringen kommer till största delen från det finansiella stödet från riksdagen.

Kommunstyrelsen beviljas under 2016 tilläggsbudget med högst 11 445 000 kronor. Stödet ska användas till arbetet med ensamkommande barn. Det ska rekryteras personal till socialförvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning och omsorg- och äldreförvaltningen. Personalresurser behövs även inom lokalplanering och för informations- och utbildningsinsatser.

Överförmyndarnämnden beviljas tilläggsbudget med högst 750 000 kronor. Stödet ska användas till verksamhetsutveckling för godmanskap till ensamkommande barn.

Barn- och ungdomsnämnden beviljas tilläggsbudget med högst 32 332 000 kronor. Antalet nyanlända barn och ungdomar kommer att öka kraftigt de kommande åren. Stödet ska användas till lokalplanering och personalrekrytering inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och grundskola.

Bildningsnämnden beviljas tilläggsbudget med 4 913 000 kronor. Stödet ska användas till kostnader i samband med en stor ökning av elever på språkintroduktion för gymnasieskolan. Det kommer att krävas utökning av lokaler, lärarpersonal, elevhälsa och sommaraktiviteter för de asylsökande.

– Lärarnas skicklighet är helt avgörande för att barn ska lyckas i klassrummet. Därför satsar vi i år 2,3 miljoner på att fler lärare ska bli behöriga att undervisa i svenska som andraspråk. Ska de nyanlända klara skolgången och komma in i det svenska samhället krävs välutbildade lärare, säger kommunalrådet Daniel Andersson (L).

Kultur- och fritidsnämnden beviljas tilläggsbudget med 1 450 000 kronor. Nyanlända ska kunna delta i kultur- och fritidslivet. Då krävs det mer personal vid simhallar, ungdomsverksamheter, Stadsbiblioteket, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Passagen Linköpings konsthall samt Kulturskolan. Det krävs även riktade insatser till nyanlända vid nämndens resultatenheter.

– Linköping står väl rustat för ett utökat flyktingmottagande och med de resurser som nu skjuts till genom tilläggsbudgeten så säkerställer vi ett bra mottagande idag liksom en god integration av nyanlända över tid. Utökning av sommaraktiviteter för ungdomar och förstärkning av språkintroduktionen är bara några konkreta exempel, säger kommunalrådet Nils Hillerbrand (MP).

För mer information kontakta: Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande (S). 013-207051 eller kristina.edlund@linkoping.se

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.