OKG

Pressmeddelande: OKG rapporterar brist till myndigheten

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 17:06 CEST

Under slutskedet av den årliga revisionsavställningen vid Oskarshamn 1 har OKG till Strålsäkerhetsmyndigheten rapporterat en brist i form av otillräcklig reservkraftskapacitet i systemet som kyler bränslet under stilleståndet. Bristen rapporteras trots att den ordinarie kraftförsörjningen till detta system hela tiden varit i full funktion.

I den myndighetsföreskrift som reglerar verksamheten specificeras bland annat att O1 under pågående revisionsavställningar ska ha flera alternativa kraftförsörjningssystem i beredskap.  Detta för att exempelvis kunna garantera funktionaliteten i det system som har i uppgift att kyla bort överskottsvärmen från bränslet. Ett av de reservkraftsystem som ska kunna träda in i händelse av att ordinarie kraftförsörjning skulle utebli består i det aktuella fallet av två dieselaggregat, varav minst ett måste vara körklart.   I samband med ett prov på ett av dessa två dieselaggregat så konstaterades ett fel som innebar att motorn inte var brukbar under sju timmar. Då underhållsarbeten samtidigt pågick på den andra dieselmotorn bedömde driftledningen att reservkraftskapaciteten för det aktuella systemet under denna tid varit mer reducerad än vad regelverket tillåter.   Även om det aldrig uppstått någon säkerhetsrisk gällande kylningen av bränsle, så har händelsen rapporterats till Strålsäkerhetsmyndigheten. Den är preliminärt bedömd som en etta på den så kallade INES-skalan, det vill säga som en avvikelse från gällande driftvillkor. INES-skalan har utvecklats av FN-organet IAEA, där inträffade händelser på kärntekniska anläggningar kan placeras in efter allvarlighetsgrad på en sjugradig skala där nivå ett är den lägsta.

Oskarhamn 2 producerar vid maximal effekt. Vid Oskarshamn 3 pågår sedan en knapp vecka utredningsarbeten med anledning av problem med ett turbinlager som orsakat den senaste tidens driftstörningar.
Ytterligare information lämnas av:
Lars Thuring    
VD
Tel: 0491 – 78 78 40