Nättidningen Payback / Payback Sverige

Pressmeddelande: Payback betalar Polisen 50 000 kronor om de kan bevisa att någon mc-klubb är en kriminell organisation!

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2016 23:30 CET

Utfästelse

Payback Sverige, som representanter för bikerkulturen, utfäster sig att utbetala 50 000 kronor till Sveriges Polismyndighet vid framläggning av ovedersägliga bevis för att en eller flera mc-klubbar inom Sverigemodellen är ett ”kriminellt mc-gäng”.

Bakgrund

Polisen har ända sedan 1989 hävdat att olika mc-klubbar utgör ”kriminella mc-gäng” utan att media, politiker eller beslutsfattare någonsin gått på djupet och granskat om detta är ett faktum eller ett påstående utan grund i verkligheten.

Krav på bevismaterial

Bevisen skall utgöras av konkreta fakta i sak för en eller flera mc-klubbars kriminella gärningar och kan inte utgöras av dokumentation över att exempelvis en klubb per definition är kriminell exempelvis enligt EU:s definition av organiserad brottslighet då definitionen avvisats av regeringen såväl som helt underkänts av Brottsförebyggande Rådet:Ett problem med den vida definition som ställs upp i de internationella konventionerna är att den täcker in allt från italienska maffiasyndikat till två inbrottstjuvar som driver en fönsterputsfirma (Brå 2012:13 s. 332).

Bevis kan inte heller utgöras av någon form av statistisk uppräkning eller sammanställning av enskilda medlemmars brottsliga gärningar då medlemmarna är enskilda individer vars gärningar ej kan belastas klubben.

Bevis kan vidare inte heller bestå av att uttrycket”kriminella mc-gäng”används som allmänt språkbruk, vad polismyndigheten valt att kalla ”kriminella mc-gäng”, ”De sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet”eller att Polismyndigheten“använder sig systematiskt av begreppet kriminella mc-gäng i olika”dokument. Dessa alternativ är de som polisen historiskt använt sig av när de ställts mot väggen. Begrepp som saknar all form av juridisk bärighet och relevans vilket också domstolar tidigare påpekat. Se vidare:http://www.payback.name/?p=18074

Nej, Payback Sverige kräver ovedersägliga, konkreta och faktiska bevis för att en mc-klubb inom Sverigemodellen har kriminalitet som huvudsyfte, att klubben (och inte enskilda medlemmar) beslutar, planerar och verkställer allvarliga brottsliga gärningar för att därefter som klubb tillgodogöra sig brottsutbytet. Med andra ord att det ekonomiska utbytet av beslutade, planerade och verkställda brott också går direkt in i klubbkassan.

Granskning av materialet

Polisen har60 dagarpå sig (till och med den 3 februari) att skriftligen insända material till: Payback Sverige, C/o Schjerva, Kommendantsvägen 38, 291 36 Kristianstad.

Materialet kommer därefter att granskas och utredas av person som Payback Sverige och Polismyndigheten gemensamt godkänner såsom en kriminolog, forskare, professor i straffrätt eller liknande. Granskningen kommer att avslutas med att utredaren presenterar ett dokument där hans slutsatser avseende om någon klubb inom Sverigemodellen är en “kriminell organisation” eller ej ska framgå.

Om utredningen fastslår att Polisen lagt fram klara och ovedersägliga bevis för att en eller flera klubbar inom Sverige modellen är en ”kriminell organisation” kommer därefter Payback Sverige utbetala 50 000 kronor till Polismyndigheten.

Materialet från Polisen kommer därefter i sin helhet att göras tillgängligt för Payback Sverige för vidare användning.

Pressmeddelande

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Kontaktperson för Payback Sverige: Vice Ordförande och presstalesman, advokat Ismo Salmi, 0708-17 68 72 eller via växel: 08-673 51 80