Strålsäkerhetsmyndigheten

Pressmeddelande: SSM beslutar om särskilda villkor för drift vid Ringhals

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 11:00 CEST

Strålsäkerhetsmyndigheten beslutar att förelägga Ringhals AB om särskilda utredningsåtgärder och villkor för drift av reaktorerna Ringhals 1-4. Myndigheten och dess föregångare har sedan 2005 påtalat brister som kan kopplas till säkerhetskulturen vid kärnkraftverket. Men trots att Ringhals genomfört insatser kvarstår problemen.

Vid tillsyn av Ringhals kärnkraftverk har Strålsäkerhetsmyndigheten och föregångaren Statens kärnkraftinspektion uppmärksammat en rad brister sedan 2005. Det rör sig om svagheter i fråga om ledning och styrning, spårbarhet av interna beslut samt efterlevnad av rutiner och instruktioner.

- Myndigheten har vid upprepade tillfällen påpekat brister som följts av insatser från Ringhals sida. Ändå har de inte kommit till rätta med sina problem, säger Leif Karlsson, tillförordnad avdelningschef för reaktorsäkerhet vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Enligt myndighetens beslut ska Ringhals utreda och redovisa varför rutiner inte efterlevts och varför tidigare och pågående åtgärder inte fått avsett resultat. Ringhals ska också ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att rätta till dessa identifierade återkommande brister.

Dessutom innebär beslutet om särskilda villkor att Ringhals ska

  • redovisa interna beslut om återstart innan någon av reaktorerna tas i drift efter avställningar.
  • sammanställa och redovisa slutsatser och åtgärder efter internrevisioner.
  • sammanställa och redovisa slutsatser och åtgärder som följer av utredningar om sambandet människa-teknik-organisation.
  • sammanställa och redovisa hantering av tillfälliga instruktioner.

Strålsäkerhetsmyndigheten anser inte att de identifierade bristerna förhindrar fortsatt drift av reaktorerna. Däremot bedömer myndigheten att säkerhetsarbetet inte ges den vikt som är nödvändig i alla delar av organisationen. Detta kan på sikt äventyra reaktorsäkerheten.

I ett annat beslut godkänner Strålsäkerhetsmyndigheten att Ringhals tar reaktor Ringhals 1 i provdrift efter ett genomfört moderniseringsprogram. De största ändringarna är en modernisering av reaktorskyddssystemet och en förstärkning av funktionen för resteffektkylning.

Dessutom har Strålsäkerhetsmyndigheten granskat ansökan om återstart av Ringhals 1 mot bakgrund av uppdagade brister då delar av reaktorns automatiska säkerhetsfunktion inte var aktiverade under drift. Myndigheten beslutar även i detta fall att godkänna en återstart eftersom Ringhals gjort de utredningar och vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att reaktorn ska kunna tas i drift på ett säkert sätt.

För mer information till media om särskilda villkor för drift: Leif Karlsson, tillförordnad avdelningschef för kärnkraftssäkerhet, 08-799 41 02.

För mer information till media om återstart efter moderniseringsarbeten: Jan Hanberg, enhetschef för systemteknik, 08-799 42 21.

För allmän information till media: Mattias Sköld, pressansvarig, 073-200 67 60 eller pressjour 08-799 40 20.