Foreign Talent AB

Pressmeddelande: Unik rekryteringsmetod ger nyanlända jobb

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 08:20 CET

Arbetslösheten bland infödda svenskar är historiskt låg men bland utlandsfödda mycket hög. Både Sverige som nation och enskilda företag har allt att vinna på att ta tillvara på utlandsfödda i arbetslivet.

Forskning visar tydligt att diskriminering, utifrån kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och ålder, förekommit vid rekrytering till svenska arbetsplatser. Resultaten visade bland annat att personer med svenskklingande namn blev kallade till intervju 50 procent fler gånger än personer med arabiskklingande namn (*1).

Foreign Talent har en unik och evidensbaserad lösning för att erbjuda arbetsgivare tillgång till profiler som överensstämmer med önskat personalbehov. Detta ger en diskriminerings- och fördomsfri förmedling av kompetens. Arbetsgivare får hjälp att hitta rätt personal samtidigt som viktiga steg tas för en förbättrad integration.

Foreign Talents matchning av arbetskraft bygger på psykometrisk profilering utav såväl individ som tjänst. Personlighetstest i kombination med video-intervjuer är unikt på marknaden och forskning visar tydligt hur riskerna med diskriminering på grund av etnicitet minskar i jämförelse med en subjektiv bedömning av CV, personligt brev och liknande (*2). Dessutom erbjuds kandidater att genomföra tester på sitt modersmål vilket minimerar risken av en subjektiv och potentiellt sett fördomsfull bedömning (*3).

Forskning visar att tester som föregår en bedömning av den sökandes formella meriter och erfarenheter är framgångsrikt. En annan slutsats är att användningen av tester på så sätt skulle kunna förebygga diskriminering vid rekrytering (*3). Forskning visar också att personlighetstester ges en mycket hög validitet och lämpar sig bättre än andra metoder för den som önskar hitta den mest kompetenta för arbetet (*4)

Förutom att ge utlandsfödda en väg in på arbetsmarknaden så minimeras företagens upplevda risk vid rekrytering av någon med begränsade kunskaper i det svenska språket.

”Foreign Talents metod ger arbetsgivare den kompetens de behöver samtidigt som nyanlända får sitt första jobb. Genom möten med arbetskamrater utvecklas språk och kulturell förståelse” säger företagets VD Daniel Wren.

Källor:

(*1) Diskrimineringsombudsmannen (DO). 2012. Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet http://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-forskningsoversikt-diskriminering-rekrytering.pdf

(*2)Björn Elowson; Att välja rätt och rättvist - En experimentell studie om hur arbetspsykologisk testning och

strukturerad intervju påverkar mångfaldhttp://psychometrics.se/wp-content/uploads/2014/12/Bj%C3%B6rn-Elowson-Att-v%C3%A4lja-r%C3%A4tt-och-r%C3%A4ttvist-.pdf

(*3) Sjöberg, Sofia (2014). Utilizing research in the practice of personnel selection: General mental ability, personality, and job performance, Stockholms universitet, Stockholm. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:706092/FULLTEXT01.pdf

(*4) Schmidt, Frank L.; Hunter, John E (1998), The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings

Om Foreign Talent

Foreign Talent är ett nyetablerat svenskt företag vars tjänster bidrar till lönsam integration och tillväxt med samhällsnytta. Foreign Talent fokuserar på talanger med utländsk härkomst. Genom rekrytering matchar Foreign Talent företagsbehov av kompetens och kunskap. Foreign Talent är en naturlig brygga mellan kulturella utmaningar i näringslivet och individers potential.

Företagets VD Daniel Wren nås på 070-861 45 31, daniel@foreigntalent.se

Foreign Talent sammanför utlandsfödda talanger med svenska företag. För att försäkra en lyckad matchning går alla kandidater igenom personlighets & egenskapstester baserade på 30 år av empiriska studier. Genom Foreign Talents unika tekniska lösning bottnar varje förmedling av resurs i psykometrisk profilering utav såväl individ samt tjänst. Detta för att säkerställa en bra start in på arbetsmarknaden samt minimera den upplevda risk som det innebär att rekrytera någon med begränsade kunskaper i det svenska språket.