Wihlborgs Fastigheter AB

Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Wihlborgs.

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 09:26 CET

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter föreslår omval av styrelseledamöterna.

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB bildades med representanter för de tre största ägarna per den 30 september 2010 samt en representant för de mindre aktieägarna, i enlighet med beslut på Wihlborgs årsstämma 2010. Valberedningen har bestått av Karolina Qvarnström (Länsförsäkringar Fondförvaltning), Krister Eurén (mindre aktieägare), Sten K Johnson (Tibia Konsult AB) samt Anders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB). Anders Silverbåge har varit valberedningens ordförande. De tre största ägarrepresentanterna representerade tillsammans vid års­skiftet cirka 19 procent av rösterna i Wihlborgs.

Inför årsstämman den 28 april 2011 föreslår valberedningen att styrelsen består av åtta ledamöter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sara Karlsson, Helen Olausson, Erik Paulsson, Per-Ingemar Persson, Tommy Qvarfort och Johan Qviberg. Valberedningen föreslår också att Erik Paulsson omväljs till styrelseord­förande.

Arvodet till styrelsen föreslås utgå oförändrat mot 2010 med totalt 940 000 kronor. Till styrelsens ordförande utgår ett arvode om 220 000 kronor och till övriga ledamöter 120 000, förutom VD Anders Jarl.

Valberedningen föreslår, i likhet med tidigare, att en ny valberedning tillsätts senast sex månader före årsstämman 2012 och består av företrädare för de tre största aktieägarna, baserat på senast kända ägande, jämte en representant för de mindre aktie­ägarna.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För valberedningen: Anders Silverbåge, telefon 0730 -70 22 22
För Wihlborgs Fastigheter AB: Iréne Johansson, informationschef, telefon 040 -690 57 21

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 16,7 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,5 mdkr.

Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.