Elos

Pressrelease

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:12 CEST

På årsstämman i AB Westergyllen den 27 april 2006 fastställdes styrelsens förslag att utdelning för verksamhetsåret 2005 ska utgå med 1:25 kronor per aktie.
Som avstämningsdag bestämdes onsdagen den 3 maj 2006. Utdelningen beräknas utbetalas från VPC måndagen den 8 maj 2006.

VD Göran Brorsson informerade om utvecklingen 2005 samt redovisade den under dagen lämnade kvartalsrapporten gällande januari – mars 2006.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Agneta Bengtsson Runmarker, Göran Brorsson, Lennart Mårtensson, Lars Spongberg och Sture Öster samt styrelsesuppleanterna Bo Nilsson och Thomas Öster.

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning. Den nya bolagsordningen är en anpassning till den nya aktiebolagslagen.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av högst 700.000 B-aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att deltaga i emissionen.

Årsstämman beslutade att valberedning, som skall lägga fram förslag för beslut på årsstämma, skall bestå av styrelsens ordförande och en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna.

2006-04-27
AB Westergyllen (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD på telefon 0511-34 53 15 eller Claes Hansson, ekonomidirektör på telefon 0511-34 53 04.

Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. För ytterligare information se ”www.westergyllen.se”.