Doxa AB

Pressrelease Doxa 2013-12-09

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 15:40 CET

Doxas styrelse har den 6 december 2013 beslutat att genomföra en företrädesemission om 20 720 363 kr enligt bemyndigande från extra bolagsstämma av den 27 november 2013. En övertilldelning om maximalt 8 MKr kan därutöver komma att beslutas till motsvarande villkor i händelse av övertecknat erbjudande.

Emissionen är garanterad till närmare 80 % genom ett garantikonsortium uppgående till 13,6 MKr vilket samordnats av G&W Fondkommission, samt teckningsförbindelser från styrelse, ledning och befintliga aktieägare på 3 Mkr. Därutöver finns även kompletterande teckningsförbindelser.

Emissionen genomförs i form av en unit, där varje tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) unit för 0,40 kr/st, var och en bestående av en (1) nyutgiven aktie, samt en (1) teckningsoption av serie TO1. Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Doxa AB för 0,50 kr/st, med utnyttjandeperiod mellan den 1 juni 2014 fram till och med den 30 juni 2014. Dessa villkor kan komma att justeras i motsvarande mån efter omvänd split (se nedan).

En preliminär tidsplan för genomförandet har upprättats som innebär en teckningsperiod med första teckningsdag i slutet av januari. Doxa avser att återkomma med den slutliga tidsplanen närmare
emissionens genomförande.

Styrelsen har kallat till en extra bolagsstämma den 2 januari 2014 med förslag att 20 aktier slås samman till 1, varigenom antalet utestående aktier planeras att uppgå till 7 770 136 inför emissionens genomförande. Efter planerad samtidig nedsättning av aktiekapitalet skulle kvotvärdet per aktie komma att uppgå till 50 öre per aktie förutsatt beslut vid samma stämma. Vid beslut om
aktiesammanläggning ändras emissionskursen till 8 kr per unit. Teckningskursen för teckningsoptionen kommer då att uppgå till 10 kr.

Doxa avser att ansöka om listning av aktien på NASDAQ OMX First North, med listning snarast möjligt efter emissionens genomförande. G&W Fondkommission är inför denna process utsedd som Certified Adviser. G&W Fondkommission agerar även som finansiell rådgivare i samband med förestående nyemission, samt planerad listningsprocess.

Doxa AB

Styrelsen