Utbildningsdepartementet

Presstödet och kommissionen

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 18:30 CET

Europeiska kommissionen har meddelat Regeringskansliet att man inte kan godkänna presstödet eftersom man preliminärt bedömer att det inte är förenligt med EG-fördragets regler om statligt stöd. Med anledning av kommissionens besked föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2007 att de förändringar i presstödet som riksdagen har beslutat om skjuts upp till ett senare tillfälle. Man beslutade även att dra tillbaka notifieringen av förändringarna i presstödet som gjordes efter riksdagens beslut i juni. Genom ett tillbakadragande av notifieringen ökar istället möjligheterna att rädda presstödet.

- I en intern promemoria som skrivits av kommissionen anser man att den svenska regeringen bör ta fram ändringar i presstödsförordningen och att kommissionen väntar på ett förslag till reviderad lagstiftning. Detta stämmer överhuvudtaget inte alls. Jag är ytterst förvånad över kommissionens uttalande då detta inte alls stämmer överens med den information som vi fått, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

- Den enda överenskommelse som finns mellan den svenska regeringen och kommissionen är att det ska göras en ekonomisk analys av presstödet.

- Enligt kommissionens rutiner ges den typen av preliminära besked som det är frågan om här kortfattat och endast per telefon. Den svenska regeringen värnar om offentlighetsprincipen och anser därför att det är beklagligt att kommissionen inte kan lämna skriftliga besked, särskilt eftersom beskedet får så stor verkan på den svenska mediemarknaden och förfarandet uppenbarligen kan ge upphov till allvarliga missförstånd.

Regeringen ser presstödet som ett viktigt instrument för att upprätthålla mångfalden på mediemarknaden, vilket i grunden är en demokratisk fråga. Därför enades allianspartierna tidigt i budgetförhandlingarna inför 2007 om att riksdagens beslut att höja driftsstödet ska genomföras.
Stöd som betalats ut innan det godkänts av kommissionen kan efter prövning av kommissionen beslutas vara oförenligt med fördraget. Sådant stöd skall återkrävas från stödmottagaren. Därför hade det varit oansvarigt av regeringen att inte agera på det sätt som gjordes. Om de förändrade reglerna träder i kraft som planerat vid årsskiftet finns det en stor risk att de presstödsberättigade tidningarna tvingas att betala tillbaka delar av det stöd som betalas ut. Detta skulle naturligtvis innebära stora problem för många mindre tidningar som redan i dag befinner sig i ett kärvt ekonomiskt läge.

Med anledning av att kommissionen nu vill granska det svenska presstödet kommer kulturministern bjuda in riksdagspartierna för information om denna fråga. Förhoppningen är att regeringen vid detta tillfälle får möjlighet att klargöra de missförstånd som har uppstått kring kommissionens granskning.


Kontakt:
Maria Dupont
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91
maria.dupont@educult.ministry.se