Örnsköldsviks kommun

Prestationsmedel för äldresatsning

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 12:55 CET

Örnsköldsviks kommun får närmare 4 miljoner för årets arbete inom den nationella satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre”.

Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen driver en gemen- sam satsning till syfte att öka kvalitén i vården av de mest sjuka äldre. Årets fokus har legat på följande områden: förebyggande arbetssätt, vård vid demenssjukdom, läkemedelsbehandling för äldre, god vård i livets slut, sammanhållen vård och omsorg. Kommuner och landsting som uppnår ett antal kriterier kan vid årets slut få ta del av en prestat- ionsersättning. Till grund för bedömningarna ligger ett antal kvalitets- register: Senior alert, Svenska palliativregistret och BPSD-registret (beteendemässiga och psykiska syndrom hos demenssjuka)

Örnsköldsviks kommun får i år 3,9 miljoner kronor för insatser inom äldresatsningen. Det handlar bland annat om att göra och rapportera riskbedömningar vad gäller trycksår, fall och undernäring. Kommunen har också, i ett gemensamt arbete tillsammans med landstinget, lyck- ats minska antalet olämpliga läkemedel bland äldre.

– Olämpliga läkemedel är en fråga som fått allt större fokus och insik- ten har blivit större rent generellt. Vi arbetar målinriktat med läkeme- delsgenomgångar och utbildningar tillsammans med landstinget och märker nu att arbetet ger effekt, säger Ann-Christin Nordin, medi- cinskt ansvarig sjuksköterska i Örnsköldsviks kommun.

– Man kan också se en koppling mellan minskad läkemedelsanvänd- ning och att vi i ökad grad använder BPSD-registret (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) som ett verktyg inom demensvår- den. Med rätt vård och bemötande bland dementa kan läkemedelsan- vändningen begränsas, säger Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef för kommunens vård-och omsorgsboenden. 

Inom kommunens demensvård används BPSD-registret alltmer som ett verktyg för struktur, kvalitetssäkring och uppföljning. Alla boen- den med demensinriktning har fått utbildningar och speciella BPSD- team har skapats. Modellen med BPSD-team kommer nu att vidgas och riktas även mot andra vård- och omsorgsboenden eftersom de- menta vårdtagare finns inom flera boendeformer.

– BPSD handlar inte bara om inrapportering till ett register. Vi ser att arbetet ger direkta vinster för vården. Registret ger oss en överblick och en struktur som bidrar till att utveckla handlingsplaner och tydlig- göra lämpliga åtgärder för att möta symptomen, menar Anna Reynberg Sjölund.

Även kommunens inrapportering till det palliativa registret har för- bättrats. Sedan januari 2013 har två sjuksköterskor haft som uppdrag att fungera som motorer och driva på arbetet vid kommunens boen- den. Ett arbete som kommer att fortsätta för att långsiktigt förankra registeranvändningen inom den palliativa, lindrande, vården.

– Det är roligt att se att ett målmedvetet arbete ger resultat. Pengarna kommer vi att använda för att fortsätta kvalitetssäkra vården kring de mest sjuka äldre, avslutar Anna Reynberg Sjölund.

Rapporten i sin helhet finns på Socialstyrelsens webbplats
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-12-4 

Ytterligare information:
Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef för vård- och omsorgsboende, 070-190 59 09.
Ann-Christin Nordin, medicinskt ansvarig sjuksköterska 070-566 84 52.