Pricer

Pricer upptar konvertibla lån på 74,9 MSEK

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 15:08 CET

Akbar Seddigh föreslås till styrelsen

Pricer AB (publ) förstärker sin finansiella ställning och likviditet genom att uppta konvertibla lån på 74,9 MSEK. Styrelsen för Pricer beslutade den 19 februari 2007, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission av konvertibla lån uppgående till 74,9 MSEK. Lånen tecknas, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av Straumur-Burdaras Investment Bank med 50 MSEK samt Alted AB och Monterro Holdings Ltd med 12,45 MSEK vardera. Lånen löper under två år med cirka 8 procents årlig ränta (6 månaders STIBOR +4,5 procent) och kan konverteras till aktier i Pricer till en kurs om 0,72 SEK vilket innebär utspädning om cirka 9 procent. Lånen kan avropas i tre lika delar fram till 15 augusti 2007 varav minst 25 MSEK måste avropas. Pricer kan välja att omvandla förfallande ränta till konvertibler varvid den årliga räntan på det kapitaliserade räntebeloppet ökar med en (1) procentenhet. Detta påverkar i så fall utspädningen något. Som säkerhet för lånen har kreditgivarna beviljats säkerhet i företagsinteckningar samt vissa dotterbolagsaktier i Pricer AB. Bolaget behåller dock nuvarande och eventuellt tillkommande bankkrediter med första säkerhet i företagsinteckningar upp till 60 MSEK.

Aktiemarknadsnämnden har på förfrågan från Pricer uttalat sig i ärendet och fastställt att emissionen inte strider mot god sed på aktiemarknaden, se www.aktiemarknadsnamnden.se.

Straumur-Burdaras är Islands största investmentbank med ett marknadsvärde överstigande 20 miljarder SEK. Banken äger sedan tidigare cirka 11 procent av aktierna i Pricer. Alted AB och Monterro Holdings Ltd är privatägda investmentbolag.

”Vi ser en stor potential i den marknad Pricer verkar inom och vi har följt bolagets utveckling sedan snart två år som aktieägare” säger Emil Sunvisson, VD Scandcap AB och finansiell rådgivare till Straumur-Burdaras i Sverige.

”Jag är nöjd med att denna finansiering nu kommer på plats för att säkra Pricers fortsatta utveckling och välkomnar Straumur-Burdaras, Alteds och Monterros långsiktiga engagemang i bolaget”, säger Jan Forssjö, VD i Pricer.

Styrelsen kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma i mars för att aktieägarna skall kunna godkänna emissionen av ovanstående konvertibla lån.

Till stämman kommer styrelsen också att föreslå beslut om ett optionsprogram riktat till samtliga anställda i Pricer-koncernen.


Bolagets nomineringskommitté bestående av Salvatore Grimaldi, Emil Sunvisson, David Goldschmidt och John Örtengren har föreslagit att Akbar Seddigh på den extra bolagsstämman väljs in i styrelsen för Pricer AB. Akbar Seddigh är styrelseordförande i Elekta AB, Hedson Technologies AB, Mentice AB och Ortivus AB samt styrelseledamot i bl.a. Affärsstrategerna AB, Biolight International AB och Tobii Technology AB. Samtidigt har Margareta Norell Bergendahl beslutat att lämna styrelsen efter fyra år som ledamot.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08 – 505 582 00

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala, Sverige 1991, är den ledande leverantören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer över 3 000 installationer på tre kontinenter. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kompetenta partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna Pricers hemsida. Registrering för att automatiskt ta emot nyheter kan ske via webbplatsen.

Pricer AB (publ)
Bergkällavägen 20-22
SE-192 79 Sollentuna
Sverige

Hemsida: www.pricer.com
Telefon: +46 8 505 582 00
Organisationsnummer: 556427-7993