Västra Götalandsregionen

Primär- och tandvårdsförvaltningens budget 2006

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 08:49 CEST

Enligt budget 2006 får primär- och tandvårdsförvaltningen totalt en ökad beställning med drygt 3,5 procent. Förutsättningarna varierar dock mellan områdena. Primär- och tandvårdsstyrelsen godkänner primär- och tandvårdsförvaltningens detaljbudget 2006 och översänder den till regionstyrelsen.

Primärvården
Primärvårdens måste under 2006 inrikta sig på att fullfölja utvecklingsstrategin för hälso- och sjukvården med utveckling av närsjukvården inom respektive område samt att klara den vårdgaranti som gäller från och med 1 november i år.
I överenskommelserna mellan nämnderna och primärvårdsområdena syns de tydligaste satsningarna på utvecklingsstrategin och närsjukvården i Skaraborg och Södra Älvsborg, medan en sådan tydlig inriktning saknas i förslagen från bl a nämnderna i FyrBoDal.
I flertalet av överenskommelserna finns en förstärkning av beteendevetenskaplig kompetens för att klara det ökade antalet sjukdomsfall med psykisk ohälsa.
Det är fortfarande brist på allmänläkare även om det skett en viss förbättring under det senaste året. Under 2006 kommer förvaltningen att utnyttja delar av sitt egna kapital för att finansiera anställningen av ytterligare ST-läkare. På sikt behöver Västra Götalandsregionen skjuta till ytterligare medel för ST-läkare för att bl a klara utbyggnaden av närsjukvården och vårdgarantin.
Folktandvården
Primär- och tandvårdsstyrelsen har fått i uppdrag av regionfullmäktige att införa möjlighet till abonnemangstandvård inom folktandvården i hela regionen. Därför kommer samtliga folktandvårdsområden successivt att införa denna möjlighet för patienter mellan 20 och 65 år.
För närvarande pågår projektet ”Frisktandvård” som handlar om detta. Det bygger på ett större ansvar hos den enskilde, regelbunden prevention och tandvård till ett fast pris. Två kliniker i Göteborg testar modellen och ett breddinförande planeras till hösten 2006.

Folktandvården har förlorat upphandlingen av den uppsökande verksamheten i Göteborg, Södra Bohuslän, Södra Älvsborg och delar av Skaraborg. Det påverkar inriktningen i verksamheten påtagligt. Folktandvården har sedan det reformerade tandvårdsstödet infördes 1999 arbetat målmedvetet med att bygga upp och utveckla den uppsökande verksamheten i samarbete med kommunerna.
Uppsökande verksamhet med bedömning av munhälsan bedrivs bland dem som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och som har ett omfattande omsorgsbehov samt har varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Man bedömer munhälsan genom en förenklad undersökning av munhåla, tänder och tandersättningar på plats i det egna hemmet eller särskilda boendet.
Hälso- och sjukvårdsnämnderna i FyrBoDal avstod från att delta i upphandlingen varför verksamheten fortsätter där som tidigare.
Tillgänglighet
Ett viktigt strategiskt mål för både primärvården och folktandvården är att patienterna upplever att vi är tillgängliga och ger god och hälsofrämjande vård. En stor utmaning för primärvården 2006 är att klara sin del av vårdgarantin.
Primärvården kommer att fortsätta arbeta för en bättre tillgänglighet för såväl telefon till vårdcentraler och sjukvårdsupplysning som besök till läkare och andra vårdgivare. Sådana satsningar finns i merparten av överenskommelserna med nämnderna.
Den patientenkät som genomförts visar ett jämt och högt kvalitetsbetyg från patienterna, men inom kategorin tillgänglighet avviker det från mönstret, både när det gäller att komma fram på telefon och boka tid på en vårdcentral. Olika åtgärder planeras under året för att förbättra tillgängligheten:
• Öka öppethållandet på vårdcentraler
• Utveckla sjukvårdsupplysningen
• Fortsatt utbyggnad av telefonsvarsystem och internetkontakter
• Rekrytera distriktsläkare

Också tandvården arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor. Några exempel på åtgärder som planeras under 2006 är:
• Anpassa klinikernas öppethållande efter patienternas behov
• Förbättra kostnadsinformationen
• Utveckla metoder för att korta väntetider och köer
• Rekrytera tandläkare
• Förkorta väntetiden till specialisttandvården
Jämställdhet
Ett övergripande uppdrag för 2006 från regionfullmäktige är att alla styrelser och nämnder ska jämställdhetsintegrera budgetar och årsredovisning. Ett strategiskt mål i primärvården är: en effektiv och jämställd hälsovård och sjukvård och i folktandvården: en effektiv och jämställd tandvård och tandhälsovård.
Kort om de lokala överenskommelserna
Primärvården Skaraborg
Den huvudsakliga satsningen avser en förstärkning av primärvårdens kärnverksamhet och är en vidareutveckling av utvecklingsområdena i 2005 års överenskommelser. En ambition är att allmänläkartätheten ska vara enligt intentionerna i den nationella handlingsplanen.
Den utökning av läkarinsatser som ingår i primärvårdens åtagande är i första hand inriktad på patienter med kroniska sjukdomar och äldre. Man ska till exempel öka läkarinsatserna i hemsjukvård och särskilda boenden.
Primärvården satsar också på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Insatserna för att stötta personer som behöver ändra sin livsstil ska öka och arbetet med fysisk aktivitet på recept ska utvecklas så att det omfattar fler vårdcentraler. Ett utökat antal livsstilsmottagningar är ett annat exempel på denna satsning.
Folktandvården i Skaraborg har i nästa års överenskommelser ett sparbeting på 5 miljoner kronor, jämt fördelat mellan specialisttandvården och allmäntandvården. Folktandvården får särskild ersättning enligt det reformerade tandvårdsstödet samt för nödvändig tandvård och tandvård som led i sjukdomsbehandling.
-Årets förhandlingar med beställarna har gått mycket bra och visar på en stor samsyn på hur vi ska utveckla primärvården och tandvården i Skaraborg. Överenskommelsen ger ett tydligt avtryck av regionfullmäktiges intentioner att förstärka primärvården. Det känns väldigt positivt att få ökade möjligheter att utveckla primärvården, säger Roine Norden, områdesdirektör i Primärvården Skaraborg.

Kontaktperson: stf områdesdirektör Thommy Johansson, mobil 070-227 23 56

Primärvården/folktandvården Södra Älvsborg
När det gäller tillgängligheten ska insatserna i den kommunala hälso- och sjukvården ökas genom fler distriktsläkare. Primärvården får också medel för ytterligare distriktsläkartjänster som en satsning inom vårdgarantin. Andra satsningar är kvällsöppna mottagningar på flera vårdcentraler.
Nästa års satsning på psykisk ohälsa innebär att primärvården har en psykolog/psykoterapeut per 10 000 invånare.
Primärvården satsar också på hälsofrämjande insatser genom fysisk aktivitet på recept och satsningar på ungdomsmottagningarna, samt projekt ”Runda barn”.
En ny barn- och ungdomsmedicinsk mottagning med två läkare öppnar i Borås januari 2006.
Projekt ”Utväg” permanentas med Primärvården Södra Älvsborg som ”värd”. Projektet startades 2001 som en myndighetssamverkan i kvinnofrid mellan kommunerna, hälso- och sjukvården, kriminalvården, polisen och åklagarmyndigheten.

När det gäller folktandvården så minskar det ekonomiska utrymmet. Ingen indexuppräkning sker för 2006 och det innebär en besparing på 2,5 miljoner kronor.

Kontaktperson: områdesdirektör Kerstin von Sydow, 0705-54 89 90

Folktandvården FyrBoDal
Överenskommelserna med de tre hälso- och sjukvårdsnämnderna ser olika ut, med ettårigt i Norra Bohuslän och treåriga med nämnderna i Trestad och Dalsland. Ersättningen från Dalslandsnämnden för 2006 utgår med samma belopp som 2005 uppräknat med 2,5 procent årligen. Från de två övriga nämnderna blir ersättningen totalt 10 miljoner lägre under den kommande treårsperioden, varav 3 miljoner från nämnden i Norra Bohuslän och 7 miljoner lägre från Trestadsnämnden. Besparingen drabbar specialist- och sjukhustandvården med 3,5 miljoner och allmäntandvården med 6,5 miljoner. Samtliga nämnder räknar därefter upp ersättningen med 2,5 procent årligen.
För uppsökande verksamhet bland personer med stort omvårdnadsbehov är ersättningen 2006 samma som för år 2005 i hela FyrBoDalområdet.

Kontaktperson: områdesdirektör Eva Behrens, 070-244 58 02

Primärvården FyrBoDal
Överenskommelsen med hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland förlängs ett år och de förändringar som parterna är överens om i enlighet med regionens utvecklingsstrategi, arbetet i närsjukvårdsgrupperna och arbetet med samverkan inom rehabiliteringen kan arbetas in i överenskommelsen under året som tilläggsöverenskommelser.

I Norra Bohuslän är parterna överens om att de förändringar som ska göras i enlighet med regionens utvecklingsstrategi och arbetet med närsjukvården ska inarbetas i överenskommelserna senast 31 mars.

Överenskommelsen med hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad innehåller krav på ökad tillgänglighet, ökade prestationer, ökat fokus på kommunal hälso- och sjukvård samt ökade krav på anpassning och kompetens för att möta psykisk ohälsa.

Kontaktperson: områdesdirektör Barbro Weber, 0708-82 62 31

Folktandvården Södra Bohuslän
Överenskommelsen följer det avtal som slutits för 2004-2006.

Kontaktperson: områdesdirektör Bent Pedersen, 070-526 45 04

Primärvården Södra Bohuslän
Överenskommelsen för 2006 innebär satsningar på ökad tillgänglighet genom att en ny form av ersättning introduceras. I den nya modellen ersätts även ”vanliga” sjuksköterskebesök.
Primärvården ska förstärka bemanningen av beteendevetare på vårdcentralerna för att möta den ökande psykiska ohälsan.
Jämställdhet – att kvinnor och män utifrån sina olika villkor och behov ska få den vård de behöver – är ett ämne som ska belysas tydligare under 2006. Vårdgivaren har fått i uppdrag att titta särskilt på en patientgrupp med långvariga besvär där det kan tänkas förekomma olikheter i behandlingen på grund av kön.

Kontaktperson: områdesdirektör Marie-Louise Gefvert, 070-397 53 12

Folktandvården Göteborg
Inför 2005 slöts en tvåårig överenskommelse där endast ersättningen är förändrad inför 2006.

Kontaktperson: områdesdirektör Gunnar Eriksson, 070-645 00 28

Primärvården Göteborg
Primärvården Göteborg kommer nästa år att fokusera på att förbättra tillgängligheten och att utveckla en väl fungerande närsjukvård.
I överenskommelserna för 2006 har nämnderna ökat sin beställning när det gäller läkarbesök från årets 260 000 till 287 000.

Kontaktperson: områdesdirektör Bo Rangmar, 0702-19 29 08
Arbetsrehabcentrum i Göteborg stängs
Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborg vill inte längre beställa nuvarande verksamhet vid Arbetsrehabcentrum i Göteborg. Nämnden är idag en av tre finansiärer till verksamheten. Den totala omsättningen är ca 21 miljoner varav nämnden står för 7 miljoner kronor.
Med det ekonomiska bortfallet bedömer Primärvården Göteborg att det inte längre finns finansiella förutsättningar att fortsätta verksamheten och man föreslår därför att Arbetsrehabcentrum stängs. Stängningen berör 35 anställda och målsättningen är att ingen ska varslas om uppsägning p g a arbetsbrist.
Primär- och tandvårdsstyrelsen beslutar att verksamheten vid Arbetsrehabcentrum ska stängas med målet att verksamheten ska vara helt avvecklad senast den 31 mars 2006.

Kontaktperson: Hans Johanson, primär- och tandvårdsdirektör, 070-83999780, Calle Blomberg, controller ekonomi, 070-3437896, Yvonne Ericsson, controller verksamhetsutveckling, 070-5281761, Lars Mård, controller personal, 070-9623199.
Politiska kommentarer: Lena Jansson (s), ordf, 070-5561784.