Socialstyrelsen

Primärvården kan bli navet i framtidens sjukvård

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 10:44 CET

– En mycket intressant utveckling är på gång i primärvården, med större fokus på patienten och kvaliteten. Det är en utveckling som är helt central för att kunna möta människors vårdbehov i morgondagens Sverige säger Bo Lindblom, chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen på Socialstyrelsen. Det handlar t.ex. om att på ett bättre sätt ta hand om människor med psykiska problem och äldre som lider av många sjukdomar och som blir allt fler. Nu presenteras lägesrapporten om hälso- och sjukvården 2006 som fokuserar på primärvården.

Stora delar av den utveckling som pågår inom primärvården har som mål att sätta större fokus på patienterna. Allt fler landsting väljer att arbeta med utökad primärvård, det vill säga närsjukvård eller närvård. Aktuella enkätundersökningar, där patienter betygsätter primärvården, visar att vården har blivit något mer tillgänglig i de flesta landsting under senare år. Det har också troligen bidragit till att patienternas förtroende för primärvården ökat något de senaste åren.

Det finns dock en del problem när det gäller jämlikheten i vården - högutbildade och storstadsbor gör fler läkarbesök än lågutbildade och glesbygdsbor, trots högre ohälsa bland dem med lägre utbildning. Invandrare upplever mer problem med att nå vårdcentralen per telefon, och är också mindre nöjda med t.ex. information om diagnos och behandling än infödda svenskar.

Primärvården satsar alltmer på förebyggande arbete. Flera landsting anser att det förebyggande arbetet är ett av de tre viktigaste områdena för den framtida utvecklingen av primärvården, exempelvis när det gäller rökavvänjning och ordination av fysisk aktivitet på recept.

Rapporten visar att kvaliteten i antibiotikabehandlingen vid t.ex. luftvägsinfektion och öroninflammation hos barn har förbättrats . När det gäller behandling av infektioner används dock vissa typer av antibiotika förhållandevis flitigt, vilket ökar risken för utveckling av resistenta bakteriestammar. Allt fler personer slipper läggas in på sjukhus med sjukdomar som istället går att behandla utanför sjukhusen, t.ex. diabetes och astma.

Psykisk ohälsa utgör ett allt viktigare område i primärvården och har granskats särskilt i årets lägesrapport.
– I dag söker sig många till primärvården för att få hjälp med psykiska problem, men möjligheterna att erbjuda en kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård är otillräckliga menar Ingrid Schmidt, som varit projektledare för rapporten. Det gäller framför allt samtalsbehandling, som har en väldokumenterad effekt vid en rad psykiska besvär.

Primärvårdens struktur och organisation varierar stort i landstingen, liksom principerna för ersättning till verksamheterna och vilka mål som ska gälla för att vården ska kunna kallas god vård. En viktig fråga för framtiden är hur primärvårdens uppdrag preciseras. Bättre samarbete med andra delar av vården, utveckling av ersättningssystem som kan kopplas till kvalitetsmål, samt en fortsatt strävan mot uppföljningsbar primärvård är nödvändiga strategiska förbättringar.

Hela rapporten Hälso- och sjukvård - Lägesrapport 2006 kan läsas på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.seDet går att prenumerera på Socialstyrelsens medieutskick via e-post. Anmäl dig via media@socialstyrelsen.se.
Presstjänsten nås på telefon 08-555 530 05.