Västra Götalandsregionen

Primärvårdsstyrelsen FyrBoDal: Ändrat utbud i Hunnebostrand

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 16:27 CET

Distriktsläkarmottagningen i Sotenäs kommun koncentreras från och med 19 februari till Kungshamn eftersom det saknas ordinarie läkare i Hunnebostrand. Istället satsar Primärvården FyrBoDal på att utöka övrig verksamhet i Hunnebostrand, bl a med en ”äldremottagning” med läkare en dag i veckan för patienter som är 85 år och äldre.

Utan ordinarie läkare går det inte att säkerställa en trygg och medicinskt säker vård för patienterna. Dessutom påverkas arbetsmiljön negativt av att inte kunna infria befolkningens förväntningar om en komplett vårdcentral.
Läkarbesöken koncentreras alltså till Kungshamn (1 mil från Hunnebostrand) och istället satsar Primärvården FyrBoDal på att kunna erbjuda en så bra övrig verksamhet som möjligt i Hunnebostrand:
1. Distriktssköterskemottagning fem dagar i veckan
2. Barnavårdscentral för norra kommundelen, inklusive läkarbesök
3. Barnmorskemottagning en dag i veckan
4. Kuratorsmottagning fem dagar i veckan
5. Äldremottagning med läkare en dag i veckan
6. Specialistsköterskemottagning för diabetes-, astma/KOL- och hjärt-kärl-mottagning för norra kommundelen
7. Barnpsykolog två dagar i veckan
8. Ungdomsmottagning sex timmar i veckan
Årsredovisning 2006

Primärvården FyrBoDal har en ekonomi i balans och redovisar ett positivt resultat för 2006 på 8,6 Mkr. Den största delen kommer från läkemedel och ST.
I oktober besvarade drygt 3 900 patienter en enkät om hur de upplever vården. Betyget blev till största delen gott, men patienterna är inte helt nöjda med telefontillgängligheten. Undersökningen genomfördes dock innan alla vårdcentraler utrustats med telefonsvarssystemet TeleQ.
Primärvården FyrBoDal klarar den nationella vårdgarantins krav på att erbjuda tid till läkare inom 7 dagar, om det finns ett medicinskt behov, i 94 procent av fallen.
Tillgängligheten är ett område som ligger i fokus i mycket av det utvecklingsarbete som pågår inom förvaltningen.
Vi har också genomfört utvecklingsinsatser riktat till personalen, bl a med hjälp av EU Mål 3-pengar. Under året har vi lyckats minska sjukfrånvaron med 3,5 dagar. Något som befrämjar både vården och arbetsmiljön.
Primärvårdsstyrelsen noterar informationen och översänder den till regionstyrelsen.
Detaljbudget för 2007

Den nya Primärvårdsstyrelsen FyrBoDal informerades om förvaltningens detaljbudget 2007. Budgeten godkändes den 31 oktober 2006 av den tidigare primär- och tandvårdsstyrelsen.
Ur tidigare pressmeddelande:
”Detaljbudgeten innehåller inga extra satsningar, förutom när det gäller Sjukvårdsupplysningen där hälso- och sjukvårdsnämnderna vill öka uppdraget med 30 000 samtal per år för att öka tillgängligheten så att 90 procent av samtalen, mot tidigare 80, ska besvaras inom tre minuter.
De ekonomiska förutsättningarna för FyrBoDal som helhet blir ungefär som föregående år. För de delar av verksamheten som har fleråriga överenskommelser blir det en uppräkning på 2,5 procent. Överenskommelserna för de vårdcentraler som ej har fleråriga avtal förlängs till och med 31 december 2007. I höst och under våren 2007 ska primärvården tillsammans med hälso- och sjukvårdskansliet anpassa hur den ersättningsmodell som regionfullmäktige fattat beslut om kan tillämpas i FyrBoDal.
Under 2007 har Primärvården FyrBoDal möjlighet att utnyttja 3,7 Mkr av det egna kapitalet, varav 3,2 Mkr till kompetensutveckling och rekrytering av ST-läkare och 0,5 Mkr för att bygga upp en gemensam FoU-enhet.
Arbetsterapi och hjälpmedel i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet får efter överenskommelsen en lägre ersättning än tidigare. Det innebär relativt stora nedskärningar i verksamheten, i första hand i form av ett mindre antal tjänster och en viss omfördelning mellan de tre kommunerna.
För mödrahälsovård och ungdomsmottagning innebär överenskommelsen en omfördelning av resurser från mödrahälsovård till ungdomsmottagningar samt minskade resurser totalt sett i Göta Älvdalen och Norra Bohuslän.”
Primärvårdsstyrelsen FyrBoDal

Följande personer ingår i den nya Primärvårdsstyrelsen FyrBoDal som bildades 1 januari 2007:
Ledamöter:
Gunilla Josefsson (s), ordf, Varekil
Mikael Andersson (s), Vänersborg
Torsten Vikingson (s), Lysekil
Johan Wiktorsson (m), vice ordf, Uddevalla
Kerstin Andersson-Karlsson (m), Brålanda
Kenneth Carlsson (Fp), Färgelanda
Penilla Gunther (Kd), Trollhättan
Ersättare:
Marina Ericsson (s), Bengtsfors
Annika Olsson (c), Brålanda
Birgitta Eriksson (v), Högsäter
Kontaktperson: Göran Wennberg, primärvårdsdirektör, tfn 070-606 86 36
Gunilla Josefsson (s), ordf, 070-605 65 38