Statistiska centralbyrån, SCB

Prisbasbeloppet för år 2005

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 10:14 CEST

Prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har för år 2005 beräknats till 39 400 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet ökar med 100 kronor jämfört med beloppet för år 2004.

Beräkningarna av prisbasbeloppet (tidigare benämning basbeloppet) skall enligt de nuvarande bestämmelserna (SFS 1998:677), som tillämpades första gången vid fastställande av prisbasbeloppet för år 1999, utgå från bastalet 36 396, som ligger till grund för 1998 års prisbasbelopp. Detta bastal skall årligen multipliceras med det jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997.

Regeringen har uppdragit åt Statistiska centralbyrån (SCB) att utifrån bestämmelserna i lagen om allmän försäkring beräkna prisbasbelopp. Beräkningarna skall göras med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex.

Konsumentprisindex med två decimaler har för juni 1997 och juni 2004 beräknats till 257,38 respektive 278,91 (1980=100) och jämförelsetalet har därför beräknats som 278,91/257,38 = 1,0837. Bastalet 36 396, som beräkningarna av prisbasbeloppet skall utgå från, har uppräknats genom multiplikation med jämförelsetalet 1,0837. Prisbasbeloppet för år 2005 har således beräknats till 39 400 kronor (36 396 x 1,0837 = 39 442) efter avrundning till närmaste hundratal kronor.

Regeringen har även uppdragit åt SCB att beräkna det förhöjda prisbasbelopp som används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng. Det förhöjda prisbasbeloppet skall beräknas på samma sätt som det ordinarie prisbasbeloppet, men med skillnaden att bastalet är 37 144. Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2005 har beräknats till 40 300 kronor (37 144 x 1,0837 = 40 253) efter avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en höjning med 200 kronor jämfört med det förhöjda prisbasbeloppet för år 2004.

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet skall fastställas av regeringen.



Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04
Förfrågningar
Erik Gerestrand
Tfn 08-506 944 61
Epost erik.gerestrand@scb.se
Marcus Widén
Tfn 08-506 944 38
Epost marcus.widen@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.