Statistiska centralbyrån, SCB

Prisbasbeloppet för år 2010

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 09:37 CEST

Prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har för år 2010 beräknats till 42 400 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet sjunker med 400 kronor jämfört med beloppet för år 2009.

Beräkningarna av prisbasbeloppet (tidigare benämning basbeloppet) ska enligt de nuvarande bestämmelserna (SFS 1998:677), som tillämpades första gången vid fastställande av prisbasbeloppet för år 1999, utgå från bastalet 36 396, som ligger till grund för 1998 års prisbasbelopp. Detta bastal ska årligen multipliceras med ett jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det år, som prisbasbeloppet avser, och prisläget i juni 1997.

Regeringen har uppdragit åt Statistiska centralbyrån (SCB) att utifrån bestämmelserna i lagen om allmän försäkring beräkna prisbasbelopp. Beräkningarna ska göras med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex.

Konsumentprisindex med två decimaler har för juni 1997 och juni 2009 beräknats till 257,38 respektive 300,17 (1980=100). Jämförelsetalet har sedan beräknats som 300,17/257,38 = 1,1663. Bastalet 36 396, som beräkningarna av prisbasbeloppet ska utgå från, har uppräknats genom multiplikation med jämförelsetalet 1,1663. Prisbasbeloppet för år 2010 har således beräknats till 42 400 kronor (36 396X 1,1663= 42 400) efter avrundning till närmaste hundratal kronor.

Regeringen har även uppdragit åt SCB att beräkna det förhöjda prisbasbelopp som används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng. Det förhöjda prisbasbeloppet ska beräknas på samma sätt som det ordinarie prisbasbeloppet, men med skillnaden att bastalet är 37 144. Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2010 har beräknats till 43 300 kronor (37 144X 1,1663 = 43 300) efter avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en sänkning med 300 kronor jämfört med det förhöjda prisbasbeloppet för år 2009.

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska fastställas av regeringen.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax08-506 946 04

Förfrågningar

Kamala Krishnan
Tfn08-506 944 81
E-postkamala.krishnan@scb.se

Henrik Allansson
Tfn08-506 943 31
E-posthenrik.allansson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.