Statistiska centralbyrån, SCB

Prisbasbeloppet för år 2013 beräknat till 44 500 kronor

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2012 09:53 CEST

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) har för år 2013 beräknats till 44 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2013 är 500 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2012.

Beräkningarna av prisbasbeloppet (tidigare benämning basbeloppet) ska enligt de nuvarande bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), utgå från bastalet 36 396, som ligger till grund för 1998 års prisbasbelopp. Detta bastal ska årligen multipliceras med ett jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det år som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997.

Regeringen har uppdragit åt Statistiska centralbyrån (SCB) att utifrån dessa bestämmelser beräkna prisbasbeloppet. Beräkningarna ska göras med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex.

Konsumentprisindex med två decimaler har för juni 1997 och juni 2012 beräknats till 257,38 respektive 314,45 (1980=100). Jämförelsetalet har sedan beräknats som 314,45/257,38 = 1,2217. Bastalet 36 396, som beräkningarna av prisbasbeloppet ska utgå från, har uppräknats genom multiplikation med jämförelsetalet 1,2217. Prisbasbeloppet för år 2013 har således beräknats till 44 500 kronor (36 396 x 1,2217= 44 500) efter avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en höjning med 500 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2012.

Regeringen har även uppdragit åt SCB att beräkna det förhöjda prisbasbelopp som används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng. Det förhöjda prisbasbeloppet ska beräknas på samma sätt som det ordinarie prisbasbeloppet, men med skillnaden att bastalet är 37 144. Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2013 har beräknats till 45 400 kronor (37 144 x 1,2217 = 45 400) efter avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en höjning med 500 kronor jämfört med det förhöjda prisbasbeloppet för år 2012.

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska fastställas av regeringen.

 

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar

Peter Nilsson
Tfn 08-506 942 21
E-post peter.nilsson@scb.se

Oxana Tarassiouk
Tfn 08-506 945 67
E-post oxana.tarassiouk@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.