Statistiska centralbyrån, SCB

Prisbasbeloppet för år 2014 beräknat till 44 400 kronor

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2013 10:18 CEST

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) har för år 2014 beräknats till 44 400 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2014 är 100 kronor lägre än prisbasbeloppet för år 2013.

Beräkningarna av prisbasbeloppet (tidigare benämning basbeloppet) ska enligt de nuvarande bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), utgå från bastalet 36 396, som ligger till grund för 1998 års prisbasbelopp. Detta bastal ska årligen multipliceras med ett jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det år som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997.

Regeringen har uppdragit åt Statistiska centralbyrån (SCB) att utifrån dessa bestämmelser beräkna prisbasbeloppet. Beräkningarna ska göras med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex.

Konsumentprisindex med två decimaler har för juni 1997 och juni 2013 beräknats till 257,38 respektive 313,99 (1980=100). Jämförelsetalet har sedan beräknats som 313,99/257,38 = 1,2199. Bastalet 36 396, som beräkningarna av prisbasbeloppet ska utgå från, har uppräknats genom multiplikation med jämförelsetalet 1,2199. Prisbasbeloppet för år 2014 har således beräknats till 44 400 kronor (36 396 x 1,2199 = 44 400) efter avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en sänkning med 100 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2013.

Regeringen har även uppdragit åt SCB att beräkna det förhöjda prisbasbeloppet som används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng. Det förhöjda prisbasbeloppet ska beräknas på samma sätt som det ordinarie prisbasbeloppet, men med skillnaden att bastalet är 37 144. Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2014 har beräknats till 45 300 kronor (37 144 x 1,2199 = 45 300) efter avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en sänkning med 100 kronor jämfört med det förhöjda prisbasbeloppet för år 2013.

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska fastställas av regeringen.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Chatrine Lundbeck
Tfn 08-506 941 23
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Oxana Tarassiouk
Tfn 08-506 945 67
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.