Statistiska centralbyrån, SCB

Priser för nyproducerade bostäder: Dyrast att bygga bostäder i Stor-Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 09:32 CET

Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var högre 2008 jämfört med 2007 för flerbostadshus och gruppbyggda småhus.

Skillnader i kostnader för flerbostadshus

Byggnadskostnaden var  högre enligt byggnadsprisindex (BPI) för flerbostadshus 2008 jämfört med 2007. För flerbostadshus ökade byggnadskostnaden med cirka 3 procent. Byggnadsprisindex mäter kostnadsutvecklingen med skillnader i bland annat kvalitet  borträknade.

I norra Sverige var det billigast att bygga flerbostadshus, produktionskostnaden var 21 784 kronor per kvadratmeter lägenhetsarea. Dyrast var det att bygga i Stor-Stockholm där produktionskostnaden var 35 995 kronor.

Skillnader i kostnader för gruppbyggda småhus

Byggnadskostnaden för gruppbyggda småhus ökade enligt BPI med cirka 8 procent 2008 jämfört med 2007. Kostnaden per kvadratmeter bostadsarea var lägst i norra Sverige med en produktionskostnad på 19 264 kronor och högst var den i Stor-Stockholm med 30 653 kronor.

Högre kostnader för bostadsrätter

Produktionskostnaden per kvadratmeter för flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt är avsevärt högre, cirka 32 procent, jämfört med hus upplåtna med hyresrätt (33 586 respektive 25 476 kronor). Skillnaden kan sannolikt förklaras av den friare marknaden för bostadsrätter.

Stora skillnader i markkostnaden för flerbostadshus

Markkostnaden per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus uppgick för riket år 2008 till 6 062 kronor. Det är stor skillnad i markkostnaden mellan bostadsrätter och hyresrätter. År 2008 var markkostnaden 7 574 kronor per kvadratmeter för bostadsrätter medan den var 3 307 för hyresrätter.

Definitioner och förklaringar

Produktionskostnaden utgör den totala kostnaden för bostadsprojektet, det vill säga summan av byggnadskostnad och markkostnad. Produktionskostnaden motsvarar försäljningspriset för objektet. Avdrag för eventuella bidrag har inte gjorts.

Med gruppbyggda småhus avses småhus som ska försäljas eller upplåtas med hyresrätt eller bostadsrätt.

Som bostadsarea räknas (med vissa inskränkningar) area ovan mark i lägenhet. Arean begränsas av färdigställda insidor av de väggar som omsluter varje lägenhet. I arean inräknas köksskåp, garderober och liknande.

Med lokallägenhetsarean avses den uthyrningsbara lokalarean (LOA-h).

Lägenhetsarea är summan av bostadsarea och lokallägenhetsarea.

För att mäta kostnadsutvecklingen med skillnader i kvalitet, utförande och läge eliminerade så långt det är möjligt rekommenderas Byggnadsprisindex, BPI. Från och med år 2006 används en ny indexmodell för att beräkna byggnadsprisindex.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt Meddelande BO26SM0901

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

 

Förfrågningar

Malin Sundberg
Tfn 08-506 941 62
E-post malin.sundberg@scb.se

Magnus Walestad

Tfn 08-506 944 18
E-post magnus.walestad@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.