Statistiska centralbyrån, SCB

Priser för tjänster går ner

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:38 CET

Tjänsteprisindex, 3:e kvartalet 2006:

Priser för tjänster går ner

Priserna sjönk det tredje kvartalet jämfört med det andra för de flesta branscher för vilka tjänsteprisindex beräknas. Undantagen är juridiska tjänster samt tjänster för revision och redovisning. Prissänkningarna för hotelltjänster och biluthyrning är säsongsnormala. Jämfört med priserna för tredje kvartalet förra året har priserna stigit för alla tjänster utom för datatjänster och arkitekt- och teknisk konsultverksamhet.

Tjänsteprisindex (TPI) tas fram kvartalsvis för de branscher som redovisas i tabellen nedan. Ett TPI för den totala tjänsteproduktionen kan inte beräknas.Tjänsteprisindex per bransch
http://www.scb.se/templates/pressinfo____182439.asp

Förändring, procent
Sedan kvartal 2 2006 Sedan kvartal 3 2005
Hotell
-3,5 2,3
Vägtransport av gods
-0,7 0,9
Sjötransport av gods
-0,1 0,3
Annan transportförmedling
-0,2 4,1
Biluthyrning
-4,8 0,9
Data
-0,4 -2,2
Juridiska tjänster
0,8 3,1
Revision och redovisning
1,7 1,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet
-0,1 -1,2

Lokalhyror

TPI för lokalhyror totalt steg med 1,4 procent från 2005 till 2006 (preliminär siffra). Från 2004 till 2005 steg TPI för lokalhyror också med 1,4 procent. TPI för lokalhyror redovisas på hemsidan för kontor, butiker, industrilokaler, andra lokaltyper samt för totalen.

Definitioner och förklaringar

Tjänsteprisindex (TPI) är ett producentprisindex för tjänster och mäter prisutvecklingen för företagens försäljning av tjänster, huvudsakligen till andra företag. Idag utgör tjänstebranschernas förädlingsvärde cirka 62 procent av det totala förädlingsvärdet inom näringslivet. Näringslivets tjänsteproduktion var under större delen av 1900-talet strax under 40 procent av BNP för att under slutet av århundradet successivt öka. Beräknat som andel av Bruttonationalprodukten (BNP) utgör näringslivets tjänsteproduktion idag ca 50 procent. Allteftersom tjänsteproduktionens andel av BNP växer har behovet av korrekta volymberäkningar av tjänsteproduktionen ökat. I avsaknad av relevanta prisindex har Nationalräkenskaperna använt olika löneindex och faktorprisindex. De första TPI utvecklades under mitten av 1990-talet. Dessa TPI avsåg prisutvecklingen för lokalhyror, inrikes flyg och hotelltjänster. Sedan 2000 har index för ytterligare ca 30 branscher utvecklats.

Idag används TPI i huvudsak av nationalräkenskaperna (NR) för att fastprisberäkna produktionsvärden för tjänstebranscher. TPI kan även användas i avtalssammanhang.

Nya tjänsteprisindex utvecklas löpande för att omfatta de flesta tjänstegrupper inom Sveriges nationalräkenskaper och för att uppfylla nya internationella krav. Idag finns TPI för cirka 33 procent av näringslivets tjänsteproduktion. När utvecklingsarbetet som pågår 2006 är färdigt kommer det att finnas TPI för drygt 40 procent av näringslivets tjänsteproduktion. På SCB:s hemsida finns rapporter för de index som har utvecklats och information om pågående utvecklingsarbete. Index som produceras löpande publiceras i tabeller på hemsidan. Några index kan inte publiceras av sekretesskäl, t ex index för teletjänster och för flygresor. Dessa index används endast av nationalräkenskaperna för fastprisberäkning. Andra index produceras på prov 1-2 år innan de publiceras.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för 4:e kvartalet publiceras 2007-02-16 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för prisstatistik
104 51 Stockholm
Fax +46 8 506 943 66

Förfrågningar
Kamala Krishnan
Tfn +46 8 506 944 81
E-post kamala.krishnan@scb.se

Christian Schoultz
Tfn +46 8 506 946 12
E-post christian.schoultz@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.