Statistiska centralbyrån, SCB

Prishöjningar på kläder men oförändrad inflationstakt

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 10:20 CEST

Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,7 procent från augusti till september. Under samma period förra året steg konsumentpriserna också med i genomsnitt 0,7 procent. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i september 0,6 procent, vilket är oförändrat jämfört med augusti. I september 2003 var inflationstakten 1,7 procent. Årstakten för den underliggande inflationen enligt måttet UND1X var 1,0 procent i september.

Senaste månaden: priserna upp 0,7 procent
Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,7 procent från augusti till september.

Till den totala uppgången av konsumentprisindex bidrog säsongnormala prishöjningar på kläder (16,8 %) med 0,8 procentenheter.

Lägre priser på bilar (-1,5 %) motverkade uppgången med 0,1 procentenhet.

Senaste tolv månaderna: priserna upp 0,6 procent
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 0,6 procent i september, vilket är oförändrat jämfört med augusti.

Till den totala uppgången under tolvmånadersperioden bidrog höjda priser inom området transport (4,7 %) med 0,6 procentenheter. Därav bidrog höjda priser på drivmedel (10,0 %) med 0,4 procentenheter. Prishöjningar på transporttjänster (7,7 %) samt underhåll och reparation av fordon (4,6 %) bidrog tillsammans med 0,2 procentenheter.

Ökade boendekostnader (0,5 %) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter till den totala uppgången. Därav bidrog höjda hyror (3,0 %) med 0,4 procentenheter. Högre priser på eldningsolja (16,5 %) och reparationer (3,0 %) bidrog med 0,1 procentenhet vardera. Kommunala taxor (5,4 %) och försäkringsavgifter (4,2 %) bidrog tillsammans med ytterligare 0,1 procentenhet. Uppgången motverkades av sänkta räntekostnader (-8,8 %) som bidrog nedåt med 0,5 procentenheter.

Prisökningar på sjuk- och tandvård (6,4 %), restauranger (1,8 %) samt rekreationstjänster och kulturella tjänster (1,7 %) bidrog med vardera 0,1 procentenhet. Ökade kostnader för försäkringar (6,2 %) bidrog uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet. Prisökningar på personlig hygien (2,3 %) och tobak (1,0 %) bidrog tillsammans med 0,1 procentenhet.

Den totala uppgången av konsumentprisindex motverkades av prissänkningar på teletjänster och teleutrustning (-5,4 %) med 0,2 procentenheter. Lägre priser på audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-10,0 %) bidrog nedåt med ytterligare 0,2 procentenheter. Sänkta priser på grönsaker (-9,3 %), kläder (-1,8 %) samt inventarier och hushållsvaror (-1,4 %) bidrog nedåt med vardera 0,1 procentenhet.

KPI för september 2004 är 280,2 (1980=100).

Inflationsmålet och den underliggande inflationen
Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem.

UND1X och UNDINHX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I båda måtten exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter och subventioner, och i UNDINHX exkluderas dessutom varor som i huvudsak importeras.

Den underliggande inflationen, mätt som prisförändringen under de senaste tolv månaderna, var i september enligt UND1X 1,0 procent (augusti 1,0 procent) och enligt UNDINHX 1,4 procent (augusti 1,7 procent). Den genomsnittliga prisförändringen från augusti till september var enligt UND1X 0,8 procent och enligt UNDINHX oförändrad. Motsvarande förändringar föregående månad var enligt UND1X –0,1 procent och enligt UNDINHX 0,1 procent. Från augusti till september 2003 var prisförändringen enligt UND1X 0,8 procent och enligt UNDINHX 0,3 procent.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Josef Svensson, tfn 08-787 07 23.

Inflationstakten i EU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) för Sverige steg från augusti till september med 0,8 procent. Motsvarande period år 2003 steg HIKP också med 0,8 procent. Från september 2003 till september 2004 var ökningen 1,2 procent. HIKP för september 2004 har beräknats till 114,0 (1996=100).

Senast publicerad HIKP för EU-länderna avser augusti månad. Inflationstakten för EU (EICP, vilket omfattar 15 medlemsländer t.o.m. april 2004 och 25 medlemsländer fr.o.m. maj 2004) var i augusti 2,1 procent. För EMU (MUICP, vilket omfattar 12 medlemsländer) 2,3 procent och för Sverige 1,2 procent.

HIKP har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnader jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg.

Nettoprisindex
Nettoprisindex (NPI), som anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner, steg med 0,8 procent från augusti till september. Sedan september 2003 har nettopriserna stigit med 0,2 procent. NPI för september 2004 har beräknats till 239,0 (1980=100).

Tabeller på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____103440.asp