Statistiska centralbyrån, SCB

Prishöjningar på kläder och skor men oförändrad inflationstakt

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 09:32 CEST

Konsumentprisindex (KPI) september 2005:

Prishöjningar på kläder och skor men oförändrad inflationstakt

Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,7 procent från augusti till september. Under samma period förra året steg konsumentpriserna också med 0,7 procent. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i september 0,6 procent, vilket är oförändrat jämfört med augusti. I september 2004 var inflationstakten 0,5 procent. Årstakten för den underliggande inflationen enligt måttet UND1X var 1,0 procent i september.

Tidigare redovisade uppgifter avseende Nettoprisindex (NPI), indextal (1980=100), månadsförändring samt 12-månadersförändring, avseende augusti 2005 har reviderats. De reviderade talen finns tillgängliga på SCB:s webbplats, Statistiska databaser och andra publikationer där NPI redovisas.

KPI, UND1X, UNDINHX och HIKP påverkas inte av denna revidering.

Senaste månaden: priserna upp 0,7 procent

Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,7 procent från augusti till september.

Till månadsförändringen bidrog säsongnormala prishöjningar på kläder och skor (13,5 %) med 0,7 procentenheter.


Senaste tolv månaderna: priserna upp 0,6 procent

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i september 0,6 procent, vilket innebär en oförändrad inflationstakt jämfört med augusti.

Under den senaste tolvmånadersperioden noterades högre priser inom området transport (6,2 %), som bidrog uppåt med 0,9 procentenheter till förändringen i konsumentpriserna totalt. Därav bidrog drivmedel (16,1 %) med 0,7 procentenheter. Höjda priser på underhåll och reparationer av fordon (4,3 %) samt nya bilar (1,0 %) bidrog med vardera 0,1 procentenhet.

Ökade kostnader inom området boende (0,4 %) bidrog uppåt med 0,1 procentenhet. Därav bidrog höjda hyror (2,5 %) med 0,4 procentenheter samt prishöjningar på eldningsolja (25,0 %) med 0,2 procentenheter. Prishöjningar på reparationer (2,7 %) bidrog med 0,1 procentenhet. Uppgången inom området boende motverkades av lägre räntekostnader (-9,6 %) som bidrog nedåt med 0,5 procentenheter och av lägre priser på el (-0,7 %) som bidrog nedåt med ytterligare 0,1 procentenhet.

Höjda priser på sjuk- och tandvård (3,5 %), restauranger (2,4 %) samt försäkringar (6,5 %) bidrog uppåt med vardera 0,1 procentenhet.

Den totala uppgången motverkades av prissänkningar inom området rekreation och kultur (-2,2 %) som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter. Därav bidrog lägre priser på audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-14,2 %) nedåt med 0,3 procentenheter. Lägre priser på paketresor (-6,3 %) bidrog nedåt med ytterligare 0,1 procentenhet. Nedgången inom området motverkades av högre priser för rekreationstjänster och kulturella tjänster (2,4 %) som bidrog uppåt med 0,1 procentenhet.

Uppgången motverkades även av lägre priser på teletjänster och teleutrustning (-7,5 %) som bidrog nedåt med 0,2 procentenheter. Prissänkningar på livsmedel (-1,2 %) samt inventarier och hushållsvaror (-1,1 %) bidrog nedåt med vardera 0,1 procentenhet.

KPI för september 2005 är 281,9 (1980=100).
Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____147742.asp

Anm.: Avrundningar kan medföra att kolumnsumman för huvudgrupperna inte stämmer med KPI totalt.
Inflationsmålet och den underliggande inflationen

Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem.

UND1X och UNDINHX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I båda måtten exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter och subventioner, och i UNDINHX exkluderas dessutom varor som i huvudsak importeras.

Den underliggande inflationen, mätt som prisförändringen under de senaste tolv månaderna, var i september enligt UND1X 1,0 procent (augusti 1,0 procent) och enligt UNDINHX 0,9 procent (augusti 0,9 procent). De genomsnittliga prisförändringarna från augusti till september var enligt UND1X 0,7 procent och enligt UNDINHX 0,0 procent. Från augusti till september 2004 var prisförändringen enligt UND1X 0,8 procent och enligt UNDINHX 0,0 procent.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.


Inflationstakten i EU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) för Sverige steg med 0,9 procent från augusti till september. Samma period år 2004 steg HIKP med 0,8 procent. Från september 2004 till september 2005 var ökningen 1,1 procent. HIKP för september 2005 har beräknats till 115,2 (1996=100).

Senast publicerade HIKP-tal för EU-länderna avser augusti månad. Inflationstakten för EU (EICP, vilket omfattar 25 medlemsländer fr.o.m. maj 2004) var i augusti 2,2 procent, för EMU (MUICP, vilket omfattar 12 medlemsländer) 2,2 procent och för Sverige 1,0 procent.

HIKP har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnader jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg.

Se diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____147742.asp

Nettoprisindex
Nettoprisindex (NPI), som anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner, steg från augusti till september med 0,7 procent. Sedan september 2004 har nettopriserna stigit med 0,1 procent. NPI för september 2005 har beräknats till 239,3 (1980=100).

Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, UND1X, HIKP för Sverige respektive EU. Procent

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för oktober publiceras fredag den 11 november kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04
Förfrågningar
Stefan Gunér
Tfn 08-506 940 75
E-post stefan.guner@scb.se
Peter Nilsson
Tfn 08-506 943 09
E-post peter.nilsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.